Capitolul 6

 

În așteptarea Cinei de Amintire

R — 3178 / aprilie 1903

„Ca să nu intrați în ispită”

„Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită.” Marcu 14:38.

Este un lucru ciudat că într-un sezon este mai mare posibilitate de a cădea în păcat decât în altul; dar, cu toate acestea, timp de câțiva ani am remarcat și am atras atenția și altora asupra forței deosebite a ispitelor din timpul Paștilor, în fiecare primăvară. An după an am remarcat în acest sezon predispoziția multora, sau a tuturor, să se împiedice, sau să „se poticnească”. De aceea, să dăm atenție serioasă cuvintelor Domnului nostru, și cu seriozitate să veghem și să ne rugăm pentru alții și pentru noi; și fiecare să fie atent să nu arunce o piatră de poticnire înaintea fratelui său. Rom. 14:13; Evr. 2:1.

În sezonul Paștilor Domnul nostru a spus: „Eu sunt Pâinea vie, care S-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii”. Atunci mulți dintre prietenii și urmașii Săi au zis: „Cuvântul acesta este prea tare; cine poate să-l sufere? ... și nu mai umblau cu El. Isus a zis deci celor doisprezece: „Voi nu vreți să vă duceți?””. Ioan 6:4, 51, 60, 66, 67.

În sezonul Paștilor Iuda s-a tocmit pentru vinderea Domnului nostru — și mai târziu a făcut-o.

În sezonul Paștilor Domnul nostru a spus: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte” (Mat. 26:38). „Am un botez cu care să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească!” Luca 12:50.

În sezonul Paștilor Domnul nostru a luat pe ucenici și a 91

început să le explice că Fiul Omului trebuia să fie dat în mâinile preoților celor mai de seamă și ale cărturarilor și să fie omorât (Mat. 16:21); iar apoi Petru a fost ispitit să uite că el era ucenicul, și L-a luat pe Domnul și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu |i se întâmple așa ceva!” Astfel și el a ispitit pe Domnul nostru ca să-Și respingă sacrificiul și a atras asupra sa mustrarea: „Înapoia Mea, Satan! Tu ești o piatră de poticnire pentru Mine, căci gândurile tale nu sunt la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Matei 16:22, 23.

În timp ce s-au întâlnit să mănânce Paștele, cei doisprezece au intrat într-o dispută, care dintre ei să fie mai mare în Împărăție. Ei și-au atras asupra lor mustrarea dreaptă a Domnului nostru, și El a prezentat ilustrația umilinței Sale prin spălarea picioarelor lor.

După ce au cântat o cântare și au plecat de la Paști, Domnul nostru le-a spus cuvintele de la începutul acestui articol: „Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită”; în timp ce El Însuși era într-o luptă de moarte, și cu transpirație de sânge supunându-Și voința voinței lui Dumnezeu, și rugându-Se serios, a fost întărit. Luca 22:39-46.

Doar puțin mai târziu emisarii Marelui Preot au venit asupra lor și toți cei doisprezece L-au părăsit pe Domnul și au fugit (Marcu14:50): ispită, teamă căreia nu i-au putut rezista.

Puțin mai târziu, Petru și Ioan, mai îndrăzneți decât ceilalți, au intrat cu mulțimea în curtea lui Pilat să vadă ce se va întâmpla cu Învățătorul; și Petru, fiind recunoscut ca unul dintre ucenicii lui Cristos, a fost ispitit să se lepede de Domnul cu blesteme. Marcu 14:68, 70, 71.

În același timp Domnul nostru a fost ispitit în fața lui Pilat, dar biruitor a „făcut o frumoasă mărturie” (1 Tim. 6:13).

Ispitele Domnului nostru au urmat rapid. Când vrăjmașii L-au scuipat și L-au încoronat cu spini și L-au batjocorit spunând, „Să Se mântuiască pe Sine Însuși, dacă El este Hristosul, Alesul lui Dumnezeu”, i-ar fi putut lovi cu boală sau moarte; dar, ca o oaie înaintea celui care o tunde, El nu Și-a deschis gura. El a biruit și S-a rugat pentru cei care L-au insultat. Isa. 53:7; Luca 23:33-37.

El ar fi putut chiar să ajungă la concluzia că nu voia să fie Răscumpărătorul unor astfel de ființe nerecunoscătoare; dar, în timp ce-Și dădea seama că-I putea chiar cere Tatălui și putea primi ajutorul a douăsprezece legiuni de îngeri și-i putea birui pe dușmani, El S-a împotrivit ispitei. S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la vremea cuvenită.

Moartea Domnului nostru a fost o mare încercare a credinței pentru toți ucenicii, care imediat au fost ispitiți să meargă iarăși la vechea lor îndeletnicire, la pescuit, și să neglijeze pescuitul oamenilor. Ioan 21:3-17.

Pavel și ceilalți apostoli au avut apoi și ei încercări speciale în această perioadă specială. Vezi Fapte 20:16; 21:10, 11, 27-36.

Având în vedere toate acestea din trecut, precum și având în vedere experiența noastră proprie de când a început secerișul actual în 1874, suntem în mod special plini de grijă față de oile Domnului; și această primăvară nu este o excepție. Ce caracter pot avea ispitele, nu putem discerne clar până când ele sunt asupra noastră; căci, dacă am ști dinainte totul despre ele, acestea ar fi numai ispite ușoare. Vegheați, prin urmare, și rugați-vă întotdeauna, pentru că singura cale sigură este să fiți pregătiți, căci adversarul vostru, diavolul, caută pe cine să înghită. El vă cunoaște punctele slabe și esta gata să se folosească de ele. Toți avem nevoie de harurile spiritului în inimile noastre, precum și de harul Domnului, „ca să ne ajute la timpul potrivit”, dacă vrem să biruim.

„Suflete al meu, te păzește,

Vrăjmașii cu zecile de mii pândesc;

Oștile păcatului se ridică

Să te abată de la premiul ceresc.”

„Toți cei care voiesc să trăiască în evlavie în Hristos Isus vor fi persecutați.”

„Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul ... robul nu este mai presus de domnul său.”

Domnul nostru i-a zis lui Pilat: „N-ai avea nici o putere împotriva Mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus”. Același lucru este adevărat despre fiecare membru al corpului Său.

„Omul va avea ca vrăjmași chiar pe cei din casa lui.”

„Din cauza Mea, oamenii ... vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.”

„Dumnezeul veacului acesta ... lucrează acum în fiii neascultării.” ... „Noi nu suntem în neștiință despre planurile lui.”

***

C. M. 421 Rugați-vă și cu credință cereți, Doamne greșeala noastră nu o ținea, Inimă curată și Duh sfânt dă-ne, În numele lui Isus ascultă-ne.