Țefania*

*Luc. 19:41-44; Deut. 30:1-10; Hab. 3:18;

Capitolul 1

Amenințări împotriva lui Iuda și Ierusalimului

1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda:
2. „Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul.
3. Voi* nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire** și pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul.
*Osea 4:3.; **Ezec. 7:19; Ezec. 14:3, 4, 7; Mat. 13:41;
4. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui* Baal, numele slujitorilor săi** și preoții împreună cu ei,
*2Împ. 23:4, 5.; **Osea 10:5;
5. pe cei ce se închină* pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină** jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor, Malcam††,
*2Împ. 23:12; Ier. 19:13.; **1Împ. 18:21; 2Împ. 17:33, 41.; Isa. 48:1; Osea 4:15.; ††Ios. 23:7; 1Împ. 11:33;
6. pe cei ce* s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută** pe Domnul, nici nu întreabă de El.”
*Isa. 1:4; Ier. 2:13, 17; Ier. 15:6.; **Osea 7:7;
7. Tăcere* înaintea Domnului Dumnezeu! Căci** ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Și-a sfințit oaspeții.
[A315]
*Hab. 2:20; Zah. 2:13.; **Isa. 13:6.; Isa. 34:6; Ier. 46:10; Ezec. 39:17; Apoc. 19:17;
8. „În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voievozii* și fiii împăratului, și pe toți cei ce poartă haine străine.
[A315]
*Ier. 39:6;
9. În ziua aceea voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor.
[A315]
10. În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor*, urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăd pe dealuri.
*2Cron. 33:14;
11. Văitați-vă, locuitori din* Macteș. Căci toți cei ce fac negoț sunt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sunt nimiciți cu desăvârșire.
*Iac. 5:1;
12. În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdiile* lor și zic** în inima lor: „Domnul nu va face nici bine, nici rău!”
*Ier. 48:11; Amos 6:1.; **Ps. 94:7;
13. Averile lor vor fi de jaf, și casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, și nu* le vor locui, vor sădi vii, și nu vor bea vin** din ele.”
*Deut. 28:30, 39; Amos 5:11.; **Mica 6:15;
14. Ziua cea mare a Domnului este aproape*, este aproape și vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul țipă cu amar.
[A315] [R120205]
*Ioel 2:1, 11;
15. Ziua* aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și de întunecime,
[A315] [D655] [R120205]
*Isa. 22:5; Ier. 30:7; Ioel 2:2, 11; Amos 5:18; Țef. 1:18;
16. o zi în care va răsuna trâmbița* și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte.
[A315] [R120205]
*Ier. 4:19;
17. „Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare, și vor bâjbâi ca niște orbi*, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele** ca praful, și carnea, ca gunoiul!”
[A315] [R120205]
*Deut. 28:29; Isa. 59:10.; **Ps. 79:3.; Ps. 83:10; Ier. 9:22; Ier. 16:4;
18. Nici argintul*, nici aurul lor nu vor putea să-i izbăvească, în ziua mâniei Domnului; ci toată țara va fi mistuită** de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării.
[A315] [D329] [D385] [D473] [F554] [R120205] [R120304] [R160109]
*Prov. 11:4; Ezec. 7:19.; **Țef. 3:8.; Țef. 1:2, 3;

Capitolul 2

Amenințări împotriva popoarelor străine

1. Veniți-vă* în fire și cercetați-vă, neam fără rușine,
*Ioel 2:16;
2. până nu se împlinește hotărârea – ca pleava* trece vremea – până nu vine peste voi mânia aprinsă** a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului!
[A334] [D540] [R040504]
*Iov 21:18; Ps. 1:4; Isa. 17:13; Osea 13:3.; **2Împ. 23:26;
3. Căutați* pe Domnul, toți cei smeriți** din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.
[A334] [D068] [D540] [F555] [Î-S] [R030301] [R040504] [R230202] [DC2] [DC2] [DC2] [FD92]
*Ps. 105:4; Amos 5:6.; **Ps. 76:9.; Ioel 2:14; Amos 5:15; Iona 3:9;
4. Căci Gaza* va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua în amiaza** mare, și Ecronul va fi smuls din rădăcini.
*Ier. 47:4, 5; Ezec. 25:15; Amos 1:6-8; Zah. 9:5, 6.; **Ier. 6:4; Ier. 15:8;
5. Vai de locuitorii de pe malurile mării*, vai de neamul cheretiților! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane**, țara filistenilor: „Te voi nimici, și nu vei mai avea locuitori!”
*Ezec. 25:16.; **Ios. 13:3;
6. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle* de oi.
*Isa. 17:2; Țef. 2:14;
7. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele* casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului; căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita** și va aduce înapoi pe prinșii lor de război.
*Isa. 11:11; Mica 4:7; Mica 5:7, 8; Hag. 1:12; Hag. 2:2; Țef. 2:9.; **Exod. 4:31; Luc. 1:68.; Ps. 126:1; Ier. 29:14; Țef. 3:20;
8. „Am auzit* ocările Moabului și batjocurile** copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor.
*Ier. 48:27; Ezec. 25:8.; **Ezec. 25:3, 6.; Ier. 49:1;
9. De aceea, pe viața Mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul* va fi ca Sodoma, și copiii lui Amon**, ca Gomora: un loc acoperit cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic; rămășița†† poporului Meu îi va jefui, rămășița neamului Meu îi va stăpâni.”
*Isa. 15; Ier. 48; Ezec. 25:9; Amos 2:1.; **Amos 1:13.; Gen. 19:25; Deut. 29:23; Isa. 13:19; Isa. 34:13; Ier. 49:18; Ier. 15:40.; ††Țef. 2:7;
10. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria* lor, pentru că au batjocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor.
*Isa. 16:6; Ier. 48:29;
11. Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toți dumnezeii pământului; și fiecare se va închina* înaintea Lui în țara lui, în toate ostroavele** neamurilor.
*Mal. 1:11; Ioan 4:21.; **Gen. 10:5;
12. „Chiar și voi, etiopienilor*, veți fi străpunși cu sabia** Mea.”
*Isa. 18:1; Isa. 20:4; Ier. 46:9; Ezec. 30:9.; **Ps. 17:13;
13. El Își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria* și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă ca pustiul.
*Isa. 10:12; Ezec. 31:3; Naum 1:1; Naum 2:10; Naum 3:15, 18;
14. În mijlocul cetății se vor culca* turme de vite** de tot felul; pelicanul și ariciul vor rămâne noaptea pe acoperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi țipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptușeala†† de cedru va fi scoasă.
*Țef. 2:6.; **Isa. 13:21, 22.; Isa. 34:11, 14.; ††Ier. 22:14;
15. Iată, dar, cetatea aceea veselă, care stătea* plină de încredere și** zicea în inima ei: „Eu și niciuna afară de mine!” Vai! cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toți cei ce trec pe lângă ea fluieră și aratㆆ cu mâna!
*Isa. 47:8.; **Apoc. 18:7.; Iov 27:23; Plâng. 2:15; Ezec. 27:36.; ††Naum 3:19;

Capitolul 3

Pedeapsa Ierusalimului – Făgăduințe

1. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire!
2. Ea n-ascultă* de niciun glas, nu** ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său.
*Ier. 22:21.; **Ier. 5:3;
3. Căpeteniile* ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc; judecătorii ei sunt niște lupi de seară** care nu mai lasă niciun os până dimineața.
*Ezec. 22:27; Mica 3:9-11.; **Hab. 1:8;
4. Prorocii ei sunt ușuratici* și înșelători; preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă** Legea.
*Ier. 23:11, 32; Plâng. 2:14; Osea 9:7.; **Ezec. 22:26;
5. Domnul* este fără prihană în mijlocul** ei. El nu face nicio nelegiuire; în fiecare dimineață, El Își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată; dar cine este nelegiuit nu știe de rușine!
*Deut. 32:4.; **Țef. 3:15, 17; Mica 3:11.; Ier. 3:3; Ier. 6:15; Ier. 8:12;
6. „Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustiit ulițele, și nu mai trece nimeni pe ele! Cetățile lor sunt pustiite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele!
7. Ziceam*: „Dacă ai voi măcar să te temi de Mine și să ții seama de mustrare! Nu ți-ar fi nimicită locuința și n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am amenințat.” Dar ei s-au grăbit să-și** strice toate faptele.
*Ier. 8:6.; **Gen. 6:12;
8. De aceea așteptați* numai, zice Domnul, până în ziua când Mă voi scula la pradă: căci am hotărât să strâng** neamurile, să adun împărățiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele; căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei Mele.
[A316] [B162] [C148] [D028] [D269] [D370] [D519] [D528] [D528] [Î-B] [Î-M] [R010202] [R020606] [R030105] [R040504] [R060101] [R070205] [R070505] [R110305] [R120304] [R120403] [R160109] [R200101] [R200505] [R210602]
*Ps. 27:14; Ps. 37:34; Prov. 20:22.; **Ioel 3:2.; Țef. 1:18;
9. Atunci voi da popoarelor buze curate*, ca toți să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând.
[A316] [A333] [D269] [D370] [D519] [D529] [F123] [F710] [Î-B] [Î-M] [R020606] [R050402] [R060101] [R060406] [R070205] [R070505] [R110305] [R120403] [R160109] [R200505] [R210602] [R220107]
*Isa. 19:18;
10. Dincolo* de râurile Etiopiei, Îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii Mei, obștea Mea cea risipită.
*Ps. 68:31; Isa. 18:1, 7; Isa. 60:4, etc.; Mal. 1:11; Fap. 8:27;
11. În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva Mea; căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași*, și nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt!
*Ier. 7:4; Mica 3:11; Mat. 3:9;
12. Voi lăsa în mijlocul tău un popor* smerit și mic, care se va încrede în Numele Domnului.
*Isa. 14:32; Zah. 11:11; Mat. 5:3; 1Cor. 1:27, 28; Iac. 2:5;
13. Rămășițele* lui Israel nu** vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Ci vor paște și se vor odihni††, și nimeni nu-i va tulbura.”
*Mica 4:7; Țef. 2:7.; **Isa. 60:21.; Isa. 63:8; Apoc. 14:5.; ††Ezec. 34:28; Mica 4:4; Mica 7:14;
14. Strigă* de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului!
*Isa. 12:6; Isa. 54:1; Zah. 2:10; Zah. 9:9;
15. Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău; Domnul, Împăratul* lui Israel, este în** mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire!
*Ioan 1:49.; **Ezec. 48:35; Țef. 3:5, 17; Apoc. 7:15; Apoc. 21:3, 4;
16. În ziua aceea se va zice* Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ți** slăbească mâinile!
*Isa. 35:3, 4.; **Evr. 12:12;
17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău*, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura** de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine.”
*Țef. 3:15.; **Deut. 30:9; Isa. 62:5; Isa. 65:19; Ier. 32:41;
18. „Voi strânge pe cei întristați*, care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieșiți din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara.
*Plâng. 2:6;
19. Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei șchiopi* și voi strânge pe cei ce au fost izgoniți, și îi voi face o pricină de laudă și de slavă în toate țările unde sunt de ocară acum.
*Ezec. 34:16; Mica 4:6, 7;
20. În vremea aceea, vă voi aduce* înapoi; în vremea aceea, vă voi strânge; căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război sub ochii voștri, zice Domnul.”
*Isa. 11:12; Isa. 27:12; Isa. 56:8; Ezec. 28:25; Ezec. 34:13; Ezec. 37:21; Amos 9:14;