Vol. 16 Noiembrie-Decembrie 2008 Nr. 1


„FERICE DE CEI BLÂNZI”

„El face pe cei smeriți să umble în dreptate, El învață pe cei smeriți calea Sa.” Psalmul 25:9 .

R 5370-a W. T. 15 decembrie 1913 (pag. 381)

Chiar și un om perfect ar avea nevoie de îndrumarea divină în ceea ce privește judecata sa despre lucruri, în ceea ce privește deciziile sale, în ceea ce privește cursul său, în ceea ce privește căile sale. Și dacă un om perfect ar avea nevoie de îndrumare și supraveghere divină, ca să nu greșească din cauza cunoștinței sale limitate, pentru că nu cunoaște pe deplin voința Tatălui în privința lui, cu cât mai mult un om imperfect are nevoie de aceasta! Cei buni și cei răi, cei înțelepți și cei nechibzuiți — toate clasele omenirii — au nevoie de această instruire. Dar în prezent există doar o singură clasă într-o atitudine potrivită a minții de a o primi, și acestă clasă este scriptural numită „cei blânzi”.

Nu putem spune că cei blânzi sunt cei care se simt inferiori și că există superiori la care trebuie să se uite neapărat cu respect. Adam în acest caz nu putea fi blând; Isus nu putea fi blând; Tatăl ceresc n-ar putea fi blând. Deși nu este afirmat scriptural că Tatăl ceresc este blând, totuși Isus a fost blând, și El a fost reprezentarea exactă a persoanei Tatălui, în trup. Prin urmare, presupunem că Tatăl ceresc are blândețe, în contrast cu aroganța.

Dumnezeu se împotrivește celor mândri

Domnul nostru a spus: „Eu sunt blând și smerit cu inima”. Domnul nostru a fost blând prin aceea că a fost dispus să învețe. El Și-a dat seama că până și în perfecțiunea Sa erau lucruri de învățat; și El a învățat ascultare prin lucrurile pe care le-a suferit. Pentru că avea această calitate a blândeții sau înclinării spre învățătură, I s-a făcut oferta de a fi Mântuitorul nostru. Putem presupune că fără aceasta n-ar fi fost niciodată Răscumpărătorul nostru. Fără această calitate El ar fi fost ambițios și mândru, nepregătit să facă voia Tatălui. Și cum este cu Învățătorul, așa este și cu Biserica.

Chiar și talentele mici care sunt îndrumate corect sunt mai valoroase decât talentele mai mari care sunt îndrumate greșit. Cărarea vieții arată că sunt multe cazuri de talent mare condus greșit, din lipsa cunoștinței și a îndrumării potrivite. Și această lipsă de îndrumare, putem presupune, a rezultat din lipsa spiritului de a învăța — lipsa dorinței de a cunoaște cea mai bună cale, calea Tatălui. Putem vedea că și un păgân, dacă ar fi blând, ar avea mai multe ocazii să învețe despre voința Domnului decât unul care gândește că el este mai presus de instruire. Oricine știe totul de la început, nu poate fi întro stare de a primi vreo învățătură.

Domnul declară că El se împotrivește celor mândri. Chiar dacă devin copiii Săi, ei vor fi ținuți la distanță. Dacă celor mândri li s-ar permite să se apropie de Domnul, aceasta i-ar face și mai mândri; deoarece, dacă sunt ținuți la distanță, pot deveni blânzi, dispuși să învețe și smeriți. Vedem deci că toți au nevoie de instruire. Dar singurii care sunt într-o poziție de a o primi sunt cei care își recunosc nevoia de ea și care sunt în atitudinea de a se folosi de oferta Domnului de îndrumare a judecății lor, a căii lor, a cursului lor în viață. Aceștia care se folosesc de acest privilegiu primesc o apreciere corectă a tuturor lucrurilor — a lucrurilor vieții actuale și de asemenea a lucrurilor vieții care vine.

Aceștia sunt cei pe care Domnul binevoiește săi instruiască și să-i îndrume în cunoștința Fiului Său și în toate binecuvântările Sale. Dacă ei continuă să fie blânzi, El poate să facă din ei moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Isus Cristos Domnul lor. Citim în Scripturi că acei blânzi vor moșteni Pământul. Îl vor moșteni în condițiile primului legământ, cel originar. Aceștia vor fi sămânța lui Avraam. De la aceștia binecuvântarea va merge la întreaga omenire, la cei care vor fi ascultători în timpul Domniei Milenare. După proba finală de la sfârșitul Veacului Milenar, întreaga lume va avea o dispoziție spre învățare. Ei vor fi învățat marea lecție că Dumnezeu este Fântâna oricărei Înțelepciuni; și vor fi avantajați prin această instruire.