Vol. 17, Septembrie-Octombrie 2010, Nr. 6 


NOUL LEGĂMÂNT

“Iată, vin zile”, zice Domnul, “când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.” Ieremia 31:31 .

R 5292 W. T. 15 august 1913 (pag. 245-248)

Noul Legământ este numele scriptural al noului aranjament dintre Dumnezeu și om, prin care Dumnezeu intenționează să primească omenirea din nou în armonie cu El. Armonia cu Dumnezeu a fost relația de legământ de care s-a bucurat Adam la început, dar pe care a pierdut-o prin neascultarea sa, și care a fost reînnoită în mod tipic la Muntele Sinai cu Israel, deși ei n-au putut primi din el binecuvântarea vieții.

Mijlocirea Legământului Legii a fost realizată prin Moise (Exod 19:3-9; 24:3-8). Dumnezeu S-a învoit ca Israel să aibă viață veșnică dacă va ține Legea Lui. Inaugurarea Legământului Legii a fost efectuată printr-un mijlocitor, Moise, prin sacrificiile pe care el le-a oferit. În aranjamentul tipic al vechiului Legământ al Legii, aceste sacrificii ale Zilei de Ispășire erau repetate în fiecare an în mod continuu.

În timp ce mijlocirea vechiului Legământ al Legii l-a adus pe Israel într-o relație tipică cu Dumnezeu, mijlocirea Noului Legământ al Legii va aduce toată omenirea într-o relație de legământ reală, într-o poziție de favoare divină, cu condiția ca ei să continue să țină Legea divină. Dumnezeu va introduce acest Nou Legământ al Legii prin Mijlocitorul Noului Legământ, în care se centrează întregul aranjament, și prin care va fi îndeplinit. O perioadă de o mie de ani acest Mijlocitor va face o lucrare pentru omenire. Ca Preot, El va ridica omenirea; ca Rege, o va conduce în dreptate. Va fi nevoie de o mie de ani compleți pentru a scoate pe oameni din degradare și a-i restaura la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pierdute de către Adam în Eden.

Baza mijlocirii din partea Mijlocitorului mai bun vor fi sacrificiile mai bune ale acestui Veac Evanghelic. În aranjamentul antitipic aceste sacrificii nu vor mai fi repetate niciodată. Prin sacrificiile mai bune Mijlocitorul antitipic va avea puterea să-i pornească pe oameni cu o foaie albă, cum s-ar zice. Astfel este scris: “Nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și de fărădelegile lor” (Evrei 8:12). Precum și: “Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne”. Ezechiel 36:26.

Astfel păcatul și condamnarea lui Adam, care a ajuns la omenire prin ereditate, nu vor mai fi amintite de nimeni. Dar lucrarea de scoatere a inimii de piatră va fi treptată. Procesele disciplinare ale Împărăției vor elibera treptat omenirea de împietrire și îi vor face pe oameni sensibili și afectuoși. Toți cei care vor intra în noua condiție de lucruri nu vor mai fi făcuți răspunzători de păcatul lui Adam. Citim în Ezechiel 18:2-4: “Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții”. În noua ordine de lucruri cine va muri, va muri pentru păcatul său.

Deoarece toată omenirea este în stare de imperfecțiune, toți vor fi încă predispuși la păcat. Singurul aranjament prin care vor putea obține viață veșnică va fi prin adoptarea lor în familia Mijlocitorului — Cristosul. El va însufleți trupurile lor muritoare. Nici o condamnare divină din trecut nu va fi asupra lor. Numai cei care vor intra în această relație vor primi binecuvântările divine. Sub Noul Legământ, favorurile speciale ale Domnului vor fi doar pentru cei ascultători. Oricine va respinge ocaziile pentru zidire va fi distrus din popor. Fapt. 3:23.

PECETLUIREA NOULUI LEGĂMÂNT

Dumnezeu nu poate intra în legământ cu oamenii care sunt sub sentința Sa cu moartea. De aceea, sub aranjamentele tipice ale Legământului Legii, moartea vițeilor și a țapilor era acceptată ca sacrificiu pentru Dumnezeu. Aceasta nu însemna că sângele vițeilor și al țapilor era suficient pentru îndepărtarea păcatului; ci aceasta era o reprezentare tipică a sacrificiilor reale, sub Legământul real.

Dacă Noul Legământ ar fi acum pecetluit, atunci tot sângele Legământului ar trebui să fi fost pregătit anterior. Dacă acesta ar fi deja vărsat, noi nu am avea nici o șansă să fim părtăși în moartea lui Cristos. Este evident, deci, că Noul Legământ nu este pecetluit. Vițelul antitipic a fost sacrificat și sângele lui a fost dus în Sfânta Sfintelor. Țapul antitipic este în proces de sacrificare. Când sacrificiul lui va fi fost complet, tot sângele va fi în mâinile Marelui Preot. Apoi va urma aplicarea sângelui ca o compensare pentru păcatul lui Adam. La sfârșitul acestui veac Evanghelic, marele Mijlocitor va fi pregătit pentru a face lucrarea destinată Lui.

Prima lucrare a Noii Dispensații va fi aplicarea antitipică a sângelui în Sfânta Sfintelor antitipică, pe Capacul Ispășirii, pentru a face împăcare pentru păcatele întregului popor. Până când acest lucru nu va fi făcut, Noul Legământ nu poate fi inaugurat. Marele nostru Preot a fost însărcinat să inaugureze Noul Legământ. Aplicarea sângelui va fi pecetluirea — validarea.

Noul Legământ a fost promis de secole, dar încă nu a intrat în acțiune. De îndată ce acest Sânge al Ispășirii va fi fost aplicat pentru păcatele întregului popor, Noul Legământ va fi inaugurat. Vedem deci, că sângele trebuie aplicat pentru anularea păcatelor lumii întregi ca o compensare pentru păcatul lui Adam — care include rasa lui.

La începutul Noii Dispensații lumea începe viața din nou, cum s-ar zice — nu individual, nu personal, ci colectiv, prin Mijlocitorul. Meritul Mijlocitorului trebuie să fie aplicat. Mijlocitorul este cel care face satisfacție pentru păcatele lumii; și toate binecuvântările care rezultă vin prin Mijlocitorul. De-a lungul Veacului Milenar, oricine va vrea viață va trebui s-o primească prin Dătătorul de viață, care o va da sub condițiile Noului Legământ (1 Ioan 5:12). Nimeni nu-și va putea primi partea de binecuvântare dacă nu va accepta condițiile Noului Legământ, și dacă nu se va strădui să se ridice la nivelul lor. Toți cei care vor face astfel vor fi ajutați, și li se va da har suficient prin Mijlocitorul.

Deși stropirea sângelui pe Capacul Ispășirii pentru tot poporul are loc înainte de a începe Restabilirea, sau înainte ca dreptul de viață să poată fi dat vreunuia dintre Vrednicii din Vechime, cu toate acestea, cei care vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu, influența Sa de ridicare, trebuie să devină israeliți — adică, să creadă în Dumnezeu, crezând în Mijlocitorul, care va fi reprezentantul lui Dumnezeu. Această Lege va fi aplicabilă pentru lumea întreagă. Dacă oamenii vor vrea să primească viață veșnică, vor trebui să-L accepte pe Cristos și să se alăture acestei clase a Împărăției pământești. Împărăția lui Cristos trebuie să domnească pe pământ până când toți cei răi vor fi distruși. 1 Corinteni 15:24-26.

BENEFICIILE NOULUI LEGĂMÂNT PENTRU LUMEA ÎNTREAGĂ

Toată omenirea va primi ceva beneficiu de la Noul Legământ, indiferent de acceptarea lui Cristos. Acel beneficiu va fi trezirea lor din mormânt. După cum ne spun Scripturile, după cum printr-un om condamnarea a trecut asupra tuturor, tot așa printr-un om îndreptățirea la viață va trece asupra tuturor (Romani 5:12, 18). De aceea, noi am spune că beneficiile Noului Legământ vor fi aplicabile tuturor. Dacă Dumnezeu ar fi văzut dinainte că nimeni nu ar adopta acest aranjament, fără îndoială că acest fapt I-ar fi schimbat planul.

Toate socotelile împotriva omenirii fiind anulate de Dreptate, omenirea va fi predată Mijlocitorului. Dacă omul n-ar fi pus sub Mijlocitor, dacă ar fi ținut sub Dreptatea divină, el ar fi condamnat imediat, din cauza incapacității sale de a acționa drept. De aceea Tatăl nu va lua cunoștință de păcătoși. Ei vor fi lăsați pe seama Mijlocitorului. Toți cei care vor fi ascultători vor primi binecuvântările Împărăției, iar cei care nu vor deveni ascultători în acele condiții vor merge în Moartea a Doua.

PĂCATUL CARE DUCE LA MOARTE

În timpul Veacului Evanghelic, singurii care pot comite păcat care duce la moarte, hula împotriva Spiritului sfânt, sunt cei care au fost luminați cu Spirit sfânt. Sf. Pavel spune: “Căci este cu neputință ca cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și au fost făcuți părtași ai Duhului sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care au căzut, să fie reînnoiți spre pocăință” (Evrei 6:4-6). Păcatul lor va fi voit, altfel numit “hulă împotriva Spiritului sfânt”.

De aceea numai Biserica este în încercare acum. Noi care am fost concepuți de Spirit sfânt suntem în încercare pentru viață sau moarte. Cei care acum mor în Moartea a Doua nu vor mai avea nici o ocazie în viitor. Dacă cei concepuți de Spirit sfânt sunt credincioși, lor le va fi dat să facă parte din clasa Turmei Mici. Cei din clasa celor concepuți de spirit care nu vor reuși să ajungă la un loc în Turma Mică, dacă vor fi învingători în cele din urmă, vor primi viață pe un plan inferior. Aceștia vor fi Marea Mulțime. Dar dacă ei nu reușesc să ajungă la nici una din aceste poziții, singurul lucru care rămâne pentru ei este Moartea a Doua.

În ceea ce privește lumea, Ziua lor de Judecată încă n-a venit. Lumea este încă sub condamnare prin Tatăl Adam — nerecunoscuți că ar avea vreun drept. Unii oameni din lume sunt oameni excelenți; dar nici chiar aceștia n-au vreo parte sau soartă în mântuirea din timpul de acum. Aranjamentul binecuvântat pentru ei este în Veacul Milenar, când toate păcatele și nelegiuirile lor vor fi uitate.

Întocmai cum păcatele noastre sunt acum anulate, tot așa și lumea întreagă va fi eliberată total de condamnarea păcatului, când lumea Îl va accepta pe Cristos, marele Mijlocitor.

Dar, cu toate acestea, ei vor suferi anumite judecăți, sau pedepse, sau lovituri, pentru faptele din această viață. Aceasta nu va fi din cauză că Dreptatea va menține ceva împotriva lor, ci pentru că slăbiciunile naturii umane vor fi lăsat răni în carnea lor. Iar dacă vor păcătui împotriva spiritului sfințeniei, a Spiritului sfânt, cu bună știință și premeditat, pedeapsa va fi condamnarea la Moartea a Doua.

Domnul nostru Isus a spus că orice fel de păcat va fi iertat cu excepția hulei împotriva Spiritului sfânt. Dar fariseii, cărora le-au fost adresate aceste cuvinte, nu puteau comite acest păcat, pentru că ei nu aveau deplinătatea cunoștinței. Matei 12:31, 32.

IERTAREA ABSOLUTĂ A PĂCATULUI

Când Dumnezeu recunoaște satisfacerea Dreptății divine și șterge trecutul în ceea ce-i privește pe păcătoși, aceasta nu înseamnă că El doar a transferat contul la Isus, care-l va ține în socoteală împotriva lor. Domnul nostru Isus nu va ține în socoteală împotriva omenirii lucrurile pe care Tatăl le-a uitat. Dimpotrivă, ca Reprezentant al Tatălui, Domnul va fi bucuros să acorde omenirii beneficiul acelei iertări, numai ținându-i la distanță de Tatăl — stând între ei ca Mijlocitor — să le dea timp pentru restabilire, dezvoltare de caracter etc., îndepărtându-le împietrirea inimii.

Domnul spune prin profet: “Nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și de fărădelegile lor”. Apostolul Pavel atrage atenția asupra acestei afirmații. El arată că sub Legământul Legii aceasta nu s-a făcut, ci păcatele au rămas; căci ispășirea se făcea din nou pentru ei în fiecare an. Sacrificiile inferioare nu puteau ridica păcatul, ci păcatele originare rămâneau. (Evrei 10:1-4.) Acest Nou Legământ în Cristos însă va ridica păcatele întru totul. Vezi Ieremia 31:31-34; Ezechiel 36:25-29.

RĂSPLĂȚI ȘI PEDEPSE VIITOARE

Scripturile ne spun c㠓din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului” (Isaia 2:3). Vrednicii din Vechime vor fi făcuți prinți pe întregul Pământ (Psalmul 45:16). Aceasta, bineînțeles, va atrage în primul rând și înainte de toate pe evrei, care în mod firesc vor fi primii care vor intra sub noile reglementări. Nu putem spune că toți evreii vor face astfel, dar credem că un număr considerabil din ei o vor face. Cu timpul și alții li se vor alătura. Există mulți oameni buni care n-au făcut angajament de consacrare Domnului, dar cărora le-ar plăcea mai degrabă să-i ajute decât să-i împiedice pe alții. Aceștia, la timpul cuvenit, se vor atașa de Împărăție, care va fi “dorința tuturor popoarelor”.

În cazul Vrednicilor din Vechime, lipsa lor de imperfecțiune va atrage atenția asupra lor. Pe măsură ce lumea va ajunge să-i cunoască, va spune: Nu sunt aceștia poporul lui Dumnezeu? Omenirea va înțelege că Dumnezeu i-a răsplătit pe Vrednicii din Vechime dându-le o înviere mai bună, și vor învăța că învierea lor mai bună le-a fost dată datorită credincioșiei din trecut.

RELAȚIA DE LEGĂMÂNT CU DUMNEZEU — CONDIȚIONATĂ

Cristos, depunând prețul păcatelor întregii lumi, va preda în cele din urmă acel preț Dreptății. Prețul fiind acceptat de Dreptate, păcatele întregii lumi vor fi iertate și totul va fi predat marelui Mijlocitor. După inaugurarea Noului Legământ, poporului îi va reveni să se străduiască să se ridice la cerințele acelui Legământ; deși dacă atunci vor încălca inconștient Legea lui Dumnezeu, ei nu vor fi răspunzători față de acea Lege, în timpul Domniei Mijlocitoare, căci Mijlocitorul va sta între ei și Lege.

Mijlocitorul nu le va ține în socoteală nici una din greșelile din această viață. Aceasta nu înseamnă că omenirea va avea corpuri care nu vor cauza nici un necaz; dar sub aranjamentele Noului Legământ, acest Mijlocitor mai bun își propune să-i ajute să iasă din dificultățile pe care le au din cauza naturii decăzute. El îi va ajuta pe oameni să înțeleagă cerințele Noului Legământ.

Satisfacerea Dreptății este necesară înainte ca cineva să poată avea Restabilirea. Nici chiar Vrednicii din Vechime nu pot fi binecuvântați fără satisfacerea Dreptății. După ce Mijlocitorul a satisfăcut Dreptatea divină și a fost privilegiat să inaugureze Noul Legământ, Vrednicii din Vechime vor fi primii binecuvântați sub el. La înviere ei vor avea Restabilire completă la perfecțiune umană; căci în timpul vieții lor ei au avut această mărturie că I-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:5.

Vrednicii din Vechime, desigur, nu pot să intre în aranjamentul Noului Legământ până când vor fi treziți din somnul morții; de aceea, după cum s-a afirmat anterior, pretențiile Dreptății trebuie să fie satisfăcute înainte de a fi treziți. De îndată ce Dumnezeu va fi făcut Noul Legământ cu ei, acești Vrednici din Vechime vor forma nucleul fazei pământești a Împărăției. La aceasta se va adăuga sămânța pământească a lui Avraam, din toate familiile sau națiunile lumii.

Relația de legământ cu Dumnezeu înseamnă perfecțiune. Omenirea va ajunge la această perfecțiune în timpul miei de ani a Împărăției lui Cristos. Dar ei nu vor intra în ea până la sfârșitul miei de ani, când Mijlocitorul îi va preda lui Dumnezeu. La sfârșitul acelui timp, ei vor fi privilegiați să intre în această relație de Legământ cu Iehova. Atunci ei vor trebui să stea sau să cadă în mod individual. După cum citim, la sfârșitul miei de ani Satan va fi dezlegat pentru puțină vreme; și toți cei care vor iubi nedreptatea vor fi înșelați de el. Restul omenirii, trecând proba cu succes, vor fi primiți în viață veșnică. Atunci vor fi în relație de legământ cu Dumnezeu — fără Mijlocitor — întocmai cum a fost Adam în relație de legământ cu Creatorul său înainte de a intra păcatul în lume.

BISERICA NU ESTE SUB NOUL LEGĂMÂNT

Biserica nu este sub Noul Legământ; de aceea nu este potrivit să se spună că Biserica este binecuvântată prin Noul Legământ. Dar Biserica primește o mare binecuvântare și privilegiu în ceea ce privește Noul Legământ. Dacă n-ar exista Noul Legământ, n-ar fi nevoie de un Mijlocitor sau de Sacrificii mai bune prin care acesta să fie instituit.

Sf. Pavel afirmă că Dumnezeu ne-a făcut slujitori capabili ai Noului Legământ, astfel indicând că noi avem ceva de-a face cu pregătirea lui (2 Corinteni 3:6). Dacă n-ar fi sacrificii mai bune, n-ar fi nici o bază pentru acel Nou Legământ. Suferințele la care este supusă Biserica acum sunt un privilegiu binecuvântat pentru noi; căci noi suntem slujitori ai acelui Nou Legământ, în sensul că îl servim pregătindu-ne pentru serviciul viitor — după ce va fi fost inaugurat.

Să presupunem că ar exista o clădire mare în proces de construire. Bărbații care ar lucra la construirea acelei clădiri s-ar putea spune că ar beneficia foarte mult de acea clădire — nu prin faptul că ei ar beneficia în viitor, când clădirea va fi în folosință, ci ar beneficia în timpul construirii ei. Astfel acum clasa Bisericii primește anumite binecuvântări și privilegii în legătură cu Noul Legământ. Mai târziu întreaga lume va fi binecuvântată prin acesta, într-un mod foarte diferit.

În timpul acestui Veac Evanghelic, Dumnezeu lucrează numai cu Biserica, nu cu lumea. E­xistă totuși o oarecare asemănare între binecuvântările lui Dumnezeu care vin acum peste Biserică și cele care vor veni peste lume în curând. Atunci Domnul va rescrie Legea Sa în inimile omenirii, așa cum a fost scrisă inițial în inima lui Adam. La sfârșitul miei de ani, toți oamenii vor fi un chip trupesc al lui Dumnezeu, cu excepția celor găsiți nevrednici și care vor fi distruși în Moartea a Doua.

Despre Biserică se spune că are acum inimi noi — vederi corecte asupra lucrurilor. În cazul Bisericii însă, nu este o îndepărtare a împietririi inimii, ci este o natură nouă, o inimă nouă. Aceasta, desigur, are ceva de-a face cu trupul, deoarece trupul are ceva de-a face cu Noua Creatură. Legea lui Dumnezeu este recunoscută în trup, sub constrângerea Noii Creaturi.

DISTRIBUIREA TIPICĂ A BINECUVÂNTĂRILOR

Noul Legământ este binecuvântarea pe care Biserica o dă omenirii. Se înțelege că acesta este Legământul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis să aranjeze această chestiune; și a aranjat în așa fel ca acesta să ajungă la lume prin Cristos Capul, și Biserică, Trupul Său. Prin Sacrificiile mai bune este posibilă binecuvântarea acestui Nou Legământ pentru lume.

Dacă, deci, Biserica trebuie să dea aceste lucruri, ea trebuie mai întâi să le aibă. Nimeni nu poate da ceva ce el nu posedă. Această idee că Noul Legământ este un testament sau un dar al lui Cristos pentru lume este foarte proeminentă în Scripturi. Este un dar din care se împărtășește Biserica; deoarece, “Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El; dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El”; și toate lucrurile sunt ale noastre pentru că noi suntem ai Lui.

Aceste lucruri sunt clar arătate în tipurile Vechiului Testament. Sf. Pavel explică faptul că Isaac a fost moștenitorul lui Avraam și un tip al Cristosului. Isaac n-a primit moștenirea printr-un Legământ Nou, ci prin Legământul inițial sau primar. Acest Legământ n-a fost Legământul Legii.

În Mica 4:1-4 citim că în zilele de pe urm㠓muntele îÎmpărățiaș casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte îÎmpărățieș, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni cu grămada la el. Multe popoare se vor duce la el și vor zice: Veniți, hai să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui”.

Versetele următoare ale capitolului arată influența care va fi exercitată. Binecuvântările și prosperitatea vor fi cu acei care vor fi în armonie cu Dumnezeu. Dar acum este altfel. “Toți cei care voiesc să trăiască în evlavie în Hristos Isus vor fi persecutați” (2 Timotei 3:12). “Din cauza Mea, … vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră” (Matei 5:11). Aceste lucruri arată faptul că acei cu credință în Dumnezeu în timpul acestui Veac vor avea mai multe greutăți decât acei care nu au credință.

Mulți dintre cei lumești, chiar cei răi din lume, au multă prosperitate în timpul de acum. (Lumea gândește că noi ne facem viața nefericită prin cursul pe care îl urmăm. Dar nu facem aceasta; dimpotrivă, ne bucurăm și ne simțim bine. Avem mare avantaj în toate modurile.) Dumnezeu ne spune că în viitor va fi altfel. Atunci oricine va face rău va suferi; și oricine va face ce este drept va primi binecuvântare. Când va veni acel timp, binecuvântarea Restabilirii va fi de la Dumnezeu; și singurul mod de a câștiga acea binecuvântare va fi prin intrarea în armonie cu noua ordine de lucruri în Împărăția lui Mesia.