Vol. 21, Noiembrie-Decembrie 2013, Nr. 1 


RAPORT ANUAL PENTRU ANUL 1912

SOCIETATEA DE BIBLII ȘI TRATATE TURNUL DE VEGHERE

1 decembrie 1911-1 decembrie 1912

R 5144 W. T. 15 decembrie 1912 (pag. 383-387)

Anul nostru fiscal începe și se sfârșește la 1 decembrie. A fost unul din cei mai interesanți și mai plini de succes ani din experiența Societății noastre. Cu fiecare zi părea că avântul lucrării crește. Cei care se bucură de lumina Adevărului Prezent de ani de zile, par în general a se maturiza în caracter creștin și în zel iubitor pentru Domnul, pentru Adevăr și pentru frați. Nimic nu ne bucură mai mult decât aceasta.

Cel mai interesant lucru după acesta este trezirea evidentă a creștinilor cugetători din toate denominațiile. Mulți copii dragi ai lui Dumnezeu au trăit ani de zile într-un fel de letargie religioasă. Uneori ei au visat la convertirea lumii, numai ca să fie treziți cu asprime la o nouă înțelegere că, dacă păgânii ar fi aduși la aceeași civilizație care predomină în creștinătate, voia lui Dumnezeu ar fi la fel de departe ca întotdeauna de a se face pe pământ ca și în cer. Alții au avut coșmaruri de groază când își aminteau învățăturile crezurilor lor — când își aminteau vechea teorie că toți, în afară de puținii Aleși evlavioși, își vor petrece eternitatea în chin.

Cei care se trezesc, în mod foarte general se rătăcesc în necredința “Criticii Radicale”, a teoriilor Evoluției și în general se îndoiesc de orice. Alții se rătăcesc în Știința Creștină și caută să se convingă că durerile și bolile sunt numai imaginație etc., etc. Iar alții se rătăcesc în Gândirea Nouă etc., numai să găsească în aceasta nisipuri mișcătoare periculoase. În providența Domnului, mulți din aceste clase au fost aduși în anul trecut în contact cu învățătura Bibliei, pe care cu toții am pierdut-o de așa mult timp sub molozul teoriilor și tradiției umane.

A fost o adevărată plăcere să observăm, cu trecerea săptămânilor, prezența crescută la adunări și numărul crescut de adunări care s-au ținut, și dezvoltarea peste tot a fraților credincioși ca vestitori ai “veștilor bune”. A fost o mare satisfacție să citim unele din scrisorile calde, încurajatoare, care au fost primite de la suflete flămânde. Unele spun despre dulceața Adevărului chiar de la prima auzire a lui. Altele spun despre cum Cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai prețios, pe măsură ce studierea lui continuă în lumina Planului divin al Veacurilor. Sigur că Turnul de Veghere este locul favorizat pentru o trecere în revistă a întregului câmp de Seceriș!

Domnul a binecuvântat mult pe frații care s-au angajat în lucrarea extinsă a adunării, în special în Marea Britanie și America. În acest Departament există loc pentru talentele fiecărui copil consacrat al lui Dumnezeu. Secerișul este mare. Lucrătorii sunt puțini. Toți care se roagă Domnului să trimită mai mulți lucrători veghează cu zel, desigur, după ocazii de a participa ei înșiși în lucrare. Și toată această energie aduce roade. Nu există nimic asemenea ei în toată lumea. Nu există stimulente bănești! Totul se face din iubire pentru Domnul și pentru Adevărul Său, și dintr-o mare dorință de a “vesti virtuțile Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”. Binecuvântarea este îndoită. Nu numai că mulți sunt aduși astfel în lumină și făcuți să se bucure în plinătatea Mântuitorului nostru și a marii Lui mântuiri, ci și că toți lucrătorii primesc înviorare spirituală, în măsura în care ei caută să-și dea viața și talentele în lucrarea Secerișului.

ADEVĂRUL ÎN CÂMPURILE STRĂINE

Cititorii noștri sunt conștienți că Societatea noastră a făcut ceva în Africa de Sud și în India de Sud în ultimii trei ani. Evident, binecuvântarea Domnului într-o măsură asupra lucrării în țările străine a condus la trimiterea unui comitet al AISB să vadă condițiile păgânilor și să raporteze. Raportul a fost dat în prima parte a anului și a fost publicat într-un număr special al acestei reviste. Am primit mărturii favorabile în privința adevărului acestui raport, și spiritul amabil cu care acele adevăruri, nu cu totul măgulitoare, au fost prezentate. Unele dintre acestea au venit din țările străine.

Ca rezultat al acelei investigații, s-a decis că era justificată cheltuirea în țările păgâne a unei sume din fondurile Societății pentru vestirea Evangheliei Împărăției acolo. În consecință, a fost tipărită literatură gratuită în șase din principalele limbi din India, în două limbi principale din China, în japoneză și în coreeană. Această literatură a fost intenționată în principal pentru cei care-l mărturiseau pe Cristos. Dar rapoartele arată că mulți necreștini au manifestat dorința de a studia acele lucruri.

Relatarea biblică despre alegerea Bisericii pentru a fi comoștenitoare cu Isus în Împărăția Mesianică a fost nouă și plăcută pentru mulți dintre indigenii creștini și pentru alții; și asigurarea Bibliei prezentată lor, că prietenii și străbunii lor care au murit în întunericul păgânismului nu erau în purgatoriu, nici în iadul de chin veșnic, ci în iadul biblic, mormântul, a fost o ușurare pentru mulți. Caracterul lui Dumnezeu, eliberat de îngrozitoarea pată asupra lui din partea crezurilor noastre, a strălucit mai viu în fața multora. Putem fi siguri că efectul asupra inimilor oneste de pretutindeni este același; și anume, c㠓dragostea lui Dumnezeu ne constrânge”.

Lucrarea În sudul Indiei

În India de Sud, unde a început Societatea Misionară Londoneză, acum mai bine de 100 de ani, unde aceasta a înființat colegii etc., câmpul părea copt pentru Evanghelia Împărăției pe care le-am trimis-o noi. Când oamenii au auzit și au citit despre timpul bun care vine, aceasta i-a înveselit. Potrivit rapoartelor, misionarii se străduiesc să împiedice pe oameni de a auzi, chiar amenințând cu excomunicarea pe acei care vin la adunările noastre, și, mergând mai departe de atât, amenințând să excomunice familiile întregi, chiar dacă un singur membru vine la adunările noastre. Și mai departe, s-a raportat că au declarat că nu vor permite nici o căsătorie între unul dintre credincioșii lor și unul care ar veni să audă și să se bucure de “veștile bune de mare bucurie care va fi pentru tot poporul”. Dar în pofida tuturor amenințărilor și străduințelor, și a influențării și a orezului (hrană dată ca momeală, n.t.), inimile flămânde au venit la adunările noastre și au primit fărâmituri de mângâiere, care le sunt de folos în viața actuală și-i pregătește, credem noi, pentru viața viitoare.

Ultimele rapoarte din India de Sud sunt că misionarii din zona aceea, incapabili să stăvilească popularitatea adunărilor noastre biblice, au fost obligați să înceapă instruire biblică asemănătoare în privința Împărăției. Ei bine, dacă este din duh de ceartă sau din alte motive, suntem bucuroși că Împărăția lui Mesia este vestită oricui vrea să fie “isralelit adevărat” din îndepărtata Indie.

Dacă toți misionarii ar predica Evanghelia Împărăției, dacă toți ar spune oamenilor Adevărul biblic despre “plata păcatului” și despre “darul lui Dumnezeu”, venirea lui Mesia, îndepărtarea blestemului și revărsarea binecuvântării lui Dumnezeu, și ar anunța că această mare încheiere a Planului divin este aproape, ce bucuroși am fi! Dacă acum eforturile noastre i-au trezit ca să le dea oamenilor adevăratul Mesaj al Bibliei, suntem bucuroși.

Fără îndoială sunt misionari sinceri, dar aceștia sinceri sunt stânjeniți și împiedicați de limitările puse asupra lor în privința crezurilor — poveri care devin apăsătoare pentru toți cei “pe care Fiul îi face liberi”. Dar misionarii, ca și pastorii interni din țările civilizate, fiecare pare legat în lanțurile sale congregaționale. Numai “biruitorii” curajoși ar putea măcar să gândească să rupă legăturile care-i leagă de rezerva lor de hrană, de onoarea oamenilor și de toate oportunitățile pe care le cunosc pentru serviciul divin. Compătimim cu aceștia. De-ar putea lua o cale mai satisfăcătoare! De-ar exercita mai multă credință în Dumnezeu!

Dacă slujitorii au mare avantaj în toate felurile, în privința educației, a timpului, a ocaziei pentru studiu etc., ei au și încercări mai grele, fiindcă orice schimbare a bazei denominaționale, pentru ei înseamnă practic tot ce au. Puțini dintre ei își dau seama că aceasta este tocmai proba pe care Domnul dorește să o aducă asupra fiecărui chemat în timpul acestui Veac Evanghelic — credincioșie, loialitate, zel pentru Dumnezeu și pentru Adevărul Său — chiar până la moarte, nesocotindu-și dragă viața. Despre această clasă este scris: “Ei vor fi ai Mei, zice Domnul, oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu”. Mal. 3:17.

Lucrarea pentru ziare

Foarte încurajatoare rapoarte ne vin în privința influenței Adevărului care merge săptămână după săptămână prin presa publică a lumii vorbitoare de limba engleză. Aproximativ o mie patru sute de ziare publică în fiecare săptămână predicile noastre și comentariile pentru Școala Duminicală. Adversarul nostru, adversarul lui Dumnezeu, Satan, este, desigur, nemulțumit acum, cum a fost cu o mie opt sute de ani în urmă, văzând c㠓săracilor li se predică Evanghelia”.Totuși, în pofida defăimărilor, denaturărilor și atacurilor violente făcute de unii, binecuvântările lui Dumnezeu continuă cu lucrarea; și aproximativ douăsprezece milioane de oameni au ocazia în fiecare săptămână să afle puțin despre Dumnezeu și despre Cuvântul Său — Planul Său.

Unii s-ar gândi că fiecare creștin adevărat, de la fiecare amvon, din fiecare strană, ar mulțumi lui Dumnezeu că oamenilor pe care nu i-au putut aduce în biserici li se pune în fața ochilor săptămânal într-o formă atractivă Mesajul Iubirii lui Dumnezeu. Ar fi regretabil dacă ar apărea undeva, ceva înrudit cu gelozia ca să otrăvească inima creștină împotriva unui confrate și conlucrător creștin. Oricine este angajat în a semăna asemenea sămânță și a planta asemenea rădăcini de amărăciune va avea desigur dizgrația divină pentru partea lui într-un fel oarecare. Dar ceea ce vrem să spunem este că, prin harul lui Dumnezeu, Evanghelia este propovăduită. Sufletele serioase sunt în proces de a fi găsite. Cei flămânzi sunt în proces de a fi hrăniți și de a fi făcuți să se bucure. Dumnezeu este slăvit.

Să fim mulțumitori că avem vreo parte în această mare lucrare. Tot mai mult suntem convinși că este lucrarea Domnului. Nu putem vedea cum a progresat atât de minunat, decât că este sub binecuvântarea Domnului. Lui Îi mulțumim. Ce dacă a provocat ici și colo un spirit rău într-o clasă pe care Biblia o numește “fiii lui Belial”? Ce dacă aceștia împlinesc față de noi Cuvântul Domnului care spune: Oricine din voi va trăi evlavios va suferi persecuție?

Ce dacă primim de la unii ocări, defăimări, persecuții? Nu ne-a prevenit oare Învățătorul că aceasta va fi o parte din plata noastră, zicând: “Vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și săltați de veselie pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră”. Sf. Pavel, care a suferit nu numai din pricina limbii oamenilor ci și din a nuielelor lor, a declarat că experiențele actuale sunt strâmtorări ușoare, când sunt privite din punctul de vedere al slavei care urmează ca răsplată a îndurării credincioase.

Modul potrivit de a vedea aceste experiențe este să ne amintim de binecuvântata răzbunare pe care în curând vom fi pregătiți să o măsurăm vrăjmașilor noștri. În cuvintele Scripturilor, în curând vom îngrămădi cărbuni aprinși pe capetele celor care ne persecută acum, binecuvântându-i, deschizându-le ochii înțelegerii și ajutându-i să meargă înainte și în sus, spre cunoștință mai mare de Dumnezeu și armonie cu aranjamentele Sale grațioase. Acesta este felul de răzbunare pe care Dumnezeu o pregătește pentru cei care acum atât de grav Îl denaturează pe El și Cuvântul Lui — din neștiință.

Să fim asigurați că neștiința mai degrabă decât reavoința este la temelia împotrivirii față de Adevăr. Așa a fost la prima Venire. Mulți dintre acei cărturari și farisei și preoți de seamă au fost oameni destul de cumsecade. Ei aveau propriile lor teorii în privința Planului lui Dumnezeu — cum să fie împlinit. Planurile lor păreau mai bune decât al lui Dumnezeu fiindcă ei aveau minte lumească — nu erau “israeliți cu adevărat” — din inimă.

Nu pot oare fi spuse lucruri asemănătoare pe drept și amabil în privința multora dintre cei proeminenți din punct de vedere eclesiastic în timpul de seceriș actual? Dacă da, în loc să gândim prea aspru, să ne luăm indicația din cuvintele sf. Petru când, vorbind sub influența Spiritului sfânt, le-a spus evreilor pocăiți: “Știu, că din neștiință ați făcut așa, ca și mai-marii voștri”; și cuvintele sf. Pavel: “Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei”.

Astfel că neștiința este scuza pentru mult din răul care s-a făcut în lume printre cei care au purtat numele lui Cristos în cei o mie opt sute de ani trecuți. Și același lucru este adevărat și astăzi. În timp ce căutăm să ne scăpăm de neștiință și să ajungem la o mai clară înțelegere a Adevărului, se cuvine să avem compătimire față de aceia ai căror ochi ai înțelegerii sunt încă mai mult sau mai puțin orbiți de către “dumnezeul veacului acestuia”. Să ne rugăm pentru aceștia, așa cum a făcut sf. Pavel zicând: Mă rog ca Dumnezeu s㠓vă lumineze ochii inimii”, “ca să puteți înțelege pe deplin, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință”. Efes. 1:18; 3:18, 19.

Listele pentru Turnul de Veghere

Regulile poștei ne cer să menținem la zi listele abonaților noștri. Când se termină abonamentele, numai puțin timp se poate lăsa pentru înnoire. Aceasta asigură ca lista noastră să fie validă. De câțiva ani i-am îndemnat pe prieteni ca în loc să le împrumute celor interesați revistele lor, să-i încurajeze să se aboneze și ei la Turnul de Veghere și la ziarele care publică predicile. Prietenii de Cauză au pus la dispoziție un fond special din care pot fi plătite astfel de abonamente, astfel încât sărăcia nu trebuie să fie o piedică pentru a primi o rezervă regulată de hrană spirituală.

Știm prin diferite moduri că lista noastră reprezintă numai partea mai mică a celor într-adevăr interesați de Mesajul Secerișului. Lista însă este în creștere treptată. Mulți dintre voi veți fi bucuroși să știți că acum publicăm cu treizeci și cinci de mii de exemplare sau mai mult la fiecare număr. Vrem să sperăm la o creștere de cincisprezece mii sau mai mult în anul ce vine. Chestiunea este în mâinile voastre. Dacă primiți o binecuvântare prin intermediul acestora și dacă doriți să dați binecuvântările și altora, asigurați-vă să-i informați în modul cuvenit.

Serviciul peregrinilor

Domnul continuă să binecuvânteze serviciul peregrinilor. Dorința Societății nu este să le furnizeze adunărilor propovăduire regulată, sau în vreun fel să-i elibereze pe ei de responsabilitatea propriei lor zidiri spirituale. Trimiterea frecventă de peregrini este limitată, prin umare, la orașele mari, unde pare necesară o mărturie publică mai mare decât poate să dea adunarea locală. Chiar și atunci, noi încurajăm adunările să continue studiile lor regulate, întocmai cum ar fi dacă peregrinii n-ar merge atât de frecvent.

Vizitele peregrinilor sunt intenționate să servească un scop dublu: întâi, să ajute în prezentarea din când în când a unei mărturii publice pentru Adevăr — dar de preferință numai unul sau două discursuri publice la o vizită; al doilea, venirea peregrinului permite o ocazie excelentă de împrospătare și întărire a Casei Credinței. Lor li s-ar putea cere să ajute să descâlcească întrebările dificile care s-ar putea ridica, deși în general în fiecare adunare ar putea fi unii destul de familiari cu Studiile În Scripturi ca să dea un răspuns scriptural la aproape fiecare întrebare importantă.

Multe adunări ale Studenților Bibliei ne-au scris că ei au ales prin vot pe editorul acestei reviste ca pastor al lor (păstor sau episcop subordonat). Noi sugerăm acestora ca frații peregrini să fie considerați în general ca ajutoarele noastre și să fie primiți ca atare. Aceasta nu înseamnă că învățăturile pe care le dau, hrana spirituală pe care o prezintă, să fie primită neglijent sau fără a fi mestecată în mod cuvenit.

Mai degrabă Domnul vrea ca toate oile Sale dragi să-și folosească mintea consacrată, împărțind drept Cuvântul Adevărului, dând atenție specială sugestiei și expunerilor celor despre care ei au motive să creadă că îi servesc potrivit voinței lui Dumnezeu. Acest sfat se aplică la prezentările pastorului sau ale peregrinilor, sau ale bătrânilor locali — ale tuturor.

Ori de câte ori par a fi de dorit adunări publice, a nu se uita că una din necesitățile principale pentru astfel de ocazie este să se procure o sală adecvată, curată și cu bună reputație. În multe privințe sălile de concerte sau micile teatre de clasă bună sunt mai de dorit decât bisericile, fiindcă oamenii din toate denominațiile și cei care nu frecventează serviciile nici unei biserici se vor simți mai în largul lor să vină. Frații învață treptat că este inutil să fie invitați oameni inteligenți la o adunare ținută într-un loc dărăpănat sau într-unul mai sus de un etaj de la nivelul străzii. Învață de asemenea că este necesar să se facă publicitate pentru adunări când se țin în săli bune.

Pentru succes, cele trei lucruri trebuie să coopereze — un vorbitor capabil, o sală adecvată și publicitate bună. În trecut s-a irosit mult efort publicitar pe săli slabe. Unde se dă de știre că se dorește o adunare publică, Societatea va rezerva duminicile, pe cât este posibil — în special dacă orașul este de mărime rezonabilă și dacă promisiunile în privința sălii etc. sunt încurajatoare. Creșterea înțelepciunii în aceste privințe ajută la propășirea lucrării în fiecare direcție. Aceleași remarci se aplică într-un grad mai mic și la lucrarea extinsă a adunării, prin care ne referim la adunările ținute în satele și orașele înconjurătoare, de către acei bătrâni care au talent pentru vorbire publică și ale căror servicii nu sunt necesare adunării locale care-i trimite. Societatea a avut plăcerea de a coopera pe aceste linii în timpul anului. Rezultatele sunt încurajatoare în toate modurile. Toate adunările care au acest talant de cheltuit și care nu s-au angajat în această lucrare extinsă, să ne scrie imediat pentru amănunte. Această lucrare este în armonie cu instrucțiunea Învățătorului, rugați-vă ca Domnul Secerișului să trimită mai mulți lucrători în via Sa. Să lucrăm în timp ce ne rugăm. Mat. 9:38.

Serviciul peregrinilor În rezumat

Numărul total al slujitorilor angajați . . . . . . . . . . 60

Numărul total al orașelor și orășelelor vizitate

. . . .5.788

Numărul total al adunărilor publice . . . . . . . . 3.683

Numărul total al celor prezenți . . . . . . . . . . 564.707

Adunări semipublice ținute . . . . . . . . . . . . . . . 9.881

Numărul total al celor prezenți . . . . . . . . . . 248.293

Numărul de mile parcurse . . . . . . . . . . . . . . 622.373

STUDIUL BIBLIC EXTINS AL ADUNĂRII

Numărul de adunări raportate . . . . . . . . . . . . 3.595

Numărul celor prezenți la adunări . . . . . . . 108.563

Numărul de exemplare din “Publicație pentru toți”                        și alte anunțuri puse în circulație . . . . 1.732.870

Costul raportat al acelor adunări . . . . . . . . 9.389,02

Suma dată de Societate . . . . . . . . . . . . . . . . 1.003,18

DEPARTAMENTUL DE CORESPONDENȚĂ

În mod natural, corespondența crește în fiecare an. Totuși se observă o schimbare în caracterul comunicărilor. Cei care sunt de mult pe lista noastră pun mai puține întrebări, aflând că au deja răspunsurile în Turnul de Veghere și în cele șase volume ale Studiilor În Scripturi. Dar forța noastră de lucru la birou este totuși activ angajată în a răspunde la întrebările de la începători, care au primit literatura noastră și doresc să primească în continuare hrană spirituală. Vă prezentăm aici numărul de scrisori primite și numărul de trimiteri. Aici sunt cuprinse toate părțile lumii.

Numărul total de scrisori primite în 1912 — Brooklyn

 . . . . 143.756

Numărul de scrisori trimise în 1912 — Brooklyn

. . . . 264.190

Lucrarea colportorilor

Ne uimește cum continuă vânzarea Studiilor În Scripturi. Colportorii ne raportează că prin metoda nouă pe care o folosesc, ei pot vinde în gene­ral tot setul de șase volume la fel de ușor cum vindeau înainte un volum sau trei volume. Trezirea generală printre creștini permite multora dintre ei să se lumineze, pregătindu-i pentru Adevăr. Ei nu sunt mulțumiți nici cu întunericul din trecut, nici cu necredința Criticii Radicale sau a Evoluției. Foamea sufletului este răspândită în lume — la un număr crescut de oameni. Mulțumim lui Dumnezeu că avem pentru ei adevărata Pâine a Vieții, despre care atât ei cât și noi am cântat atâta:

“Dorințele îmi mulțumește

Cum altceva nimic n-o poate face”.

Numărul de Studii În Scripturi etc., puse în circulație în timpul anului l-am raportat aici cu satisfacție. Felicităm în mod special pe toți dragii colportori. Aproape toate aceste cărți au fost vândute de ei.

Numărul total de Studii În Scripturi puse în circulație în 1912 a fost 634.951.

LITERATURA GRATUITĂ PUSĂ În circulație

Micile noastre publicații Tribuna Poporului și Publicație pentru toți, puse în circulație în mare parte gratuite, au fost trimise pe scară largă în anul acesta în treizeci și trei de limbi diferite. Prietenii, cititorii noștri, știind că pot primi literatură în orice limbă, se folosesc tot mai mult de acest privilegiu și caută să le trezească interesul vecinilor. Aici remarcăm că majoritatea oamenilor pot servi Cauza Domnului mult mai bine dând un pliant însoțit de câteva cuvinte de recomandare, decât să caute să explice Planul divin. Atâția uită, când spun altora despre Planul glorios al lui Dumnezeu, că ascultătorii lor sunt în necunoștință de el — că ei cunosc numai primele principii ale Evangheliei lui Cristos și trebuie să fie învățați din nou elementele de bază. Un învățător trebuie să fie înțelept și să dea numai felul și cantitatea care va hrăni. Evr. 5:12-14.

Prea mulți fac o greșeală, înecându-i pe prietenii lor cu hrană tare. Alții fac greșeala de a vorbi prea lăudăros și a face comparații neplăcute, zicând: Ce crezi tu și ce credem noi. Suntem bucuroși însă că toți învățăm treptat importanța cuvintelor Învățătorului, “Fiți prudenți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii”. Să ne aminim că nu cu mult timp în urmă toți am fost într-un întuneric asemănător celui care predomină în general — și totuși am fost creștini.

De aceea, când vorbim cu prietenii noștri, să nu facem nici o aluzie că ei nu aparțin de familia lui Dumnezeu. Mai degrabă găsim că este mult mai bună calea de a ne clasa împreună cu toți ca adevărați semeni, să recunoaștem că odată și noi am fost în întuneric și să exprimăm ideea că toți creștinii ajung să fie mai luminați în privința învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă trăim acum în timpul cuvenit al lui Dumnezeu pentru descoperirea unora din tainele Planului glorios al veacurilor al lui Dumnezeu. Trăim acum în timpul despre care profetul Daniel a declarat: “Cei înțelepți vor înțelege” — clasa fecioarelor înțelepte. Dan. 12:10; Mat. 25:1-3.

Pliante distribuite, inclusiv Publicație

pentru Toți Și Tribuna Poporului

1 noiembrie 1911-1 noiembrie 1912

În limba engleză . . . . . . . . . . 34.672.475 exemplare

În toate celelalte limbi . . . . . 848.000    “

Total pliante . . . . . . . . . . . 35.520.475  “

Ca număr de pagini ar fi egal cu 481.632.950

Acestea de mai sus nu includ milioanele publicate în Marea Britanie și Australia, nici în limbi străine.

Raport financiar

Când ne uităm în trecut, observăm o creștere constantă a sumei de bani donată în Fondul pentru Pliante, pentru promulgarea Adevărului. Fiecare an arată cu puțin mai bine decât cel precedent, și cel actual nu este o excepție de la această regulă. De asemenea, ne amintim că puține dintre donațiile noastre sunt mari — că nu mulți dintre abonații Turnului de Veghere au mult din bunurile acestei lumi. Două lucruri îi uimesc pe vrăjmașii și pe prietenii noștri:

1) În timp ce toate denominațiile creștinătății sunt la strâmtoare din cauza creșterii cheltuielilor și a scăderii contribuțiilor, și fiindcă le este rușine să ceară mai mult decât au cerut, intrările noastre, dimpotrivă, fără solicitare, merg treptat înainte, aparent chiar cum este necesar. Sau mai degrabă, am spune, menținându-ne la venitul intrărilor, suntem capabili să ducem lucrarea puțin câte puțin tot mai înainte cu fiecare an. Desigur, am putea face mult mai mult dacă am avea mijloace mai multe, dar nu ne îngrijorează aceasta, căci dacă Domnul dorește să facem lucruri mai mari, El poate cu prisosință să ne dea mijloacele.

2) Celălalt punct care-i surprinde atât pe vrăjmași cât și pe prieteni este volumul mare de lucrare realizată cu suma mică de bani cheltuiți. Aceasta se atribuie faptului că nu plătim nici un salariu și toate cheltuielile sunt menținute la minim. Toată forța noastră de lucru la casă și la birou, de peste o sută de persoane, lucrează cu hărnicie, seriozitate, perseverență, făcându-și serviciul ca pentru Domnul. Nu avem trântori. Toți au cele necesare, decent, confortabil, așa cum, credem noi, I-ar plăcea Domnului, dar cu foarte puține cheltuieli. Acesta este un secret al capacității noastre de a face mai mult decât alții cu aceeași sumă de bani. Urmează declarația financiară:

Plata deficitului din 1911 . . . . . . . . . . . . 22.415,93 $

Venitul de la “Speranțe Bune”,

Fondul pentru Pliante etc. . . . . . . 200.767,51 $

Extinderea lucrării menționată mai sus:

În Statele Unite și Canada . . . . . . . . . . . . 134.228,43

Marea Britanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.038,60

Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.663,97

Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.562,12

Suedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338,04

Danemarca și Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . 1.059,52

Africa de Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.298,77

Jamaica și America de Sud . . . . . . . . . . . . . 3.933,69

Japonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00

China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00

Coreea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.028,62

India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.723,19

Franța, Italia și Elveția . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343,67

Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00

Ungaria și Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471,29

Insulele Filipine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,95

Rest în numerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663,72

 200,767,51 $

Nu vom menționa aici în mod special perspectiva de viitor, ci vom lăsa aceasta pentru numărul următor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiile și binecuvântările anului ce se încheie, și ne bucurăm cu voi toți că prin harul Său am avut privilegiul serviciului Său. Să înaintăm,

“Realizând, continuând”.

Să nu ne temem de răcnetul marelui Adversar, când, ca un leu care răcnește, va căuta să ne intimideze. “Fii tare, încurajază-ți inima.” “Acel care a început în voi o bună lucrare, o va duce la capăt.” “El știe din ce suntem întocmiți, Își aduce aminte că suntem țărână.” El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci, împreună cu ispita, va pregăti și ieșirea din ea, ca s-o putem suporta. 1 Cor. 10:13.