UNELE ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5060 W. T. 1 iulie 1912 (pag. 218-219)

MAREA MULȚIME NU ESTE ARĂTATĂ ÎN PIRAMIDĂ.

Întrebare — Nu este nimic în Marea Piramidă care să reprezinte Marea Mulțime — fecioarele însoțitoarele Miresei, care o vor urma? (Ps. 45:14). Noi înțelegem că interpretarea ta învață că de fapt Camera Reginei reprezintă simbolic pe cei care vor atinge perfecțiunea pe plan uman, și Camera Regelui reprezintă simbolic pe cei care vor atinge natura divină. Nu este Marea Mulțime arătată în piramidă, ori doar ai neglijat să atragi atenția asupra trăsăturii care o simbolizează?

Răspuns — Dumnezeu, în timpul acestui Veac Evanghelic, de aproape 19 secole, a chemat Biserica la glorie, onoare și nemurire. În timpul Veacului următor, sub Împărăția lui Mesia, El va deschide o cale de Restabilire și întoarcere la perfecțiune pământească pentru toți cei voitori și ascultători din omenire. Dumnezeu n-a chemat pe nimeni să fie din Clasa Marii Mulțimi. Cei care vor fi în final din acea clasă, „mântuiți ca prin foc”, vor obține o răsplată la care niciodată n-au fost chemați sau invitați. Există doar o singură chemare în acest Veac; după cum citim: „Voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre” (Efes. 4:4). Acea chemare a fost la sacrificiu de sine — să umblăm în urmele lui Isus. Numai făcând acel legământ de sacrificiu am fost oricare din noi acceptați sau concepuți de Spiritul sfânt sau privilegiați să ne numim aleși ai lui Dumnezeu.

Având în vedere aceste lucruri, pare foarte potrivit că Marea Piramidă nu arată un loc pentru Marea Mulțime, ca și cum ar fi fost invitați la un astfel de loc.

Anticamera, după cum am arătat deja, arată experiențele Bisericii în Școala lui Cristos, care sunt necesare înainte ca cineva să poată trece, prin puterea Întâii Învieri, în perfecțiunea divină simbolizată prin Camera Regelui. De aceea putem presupune că cei din clasa Marii Mulțimi vin toți în această anticameră, sau Școală, dar că numai cei „credincioși până la moarte” trec dincolo, pe sub placa de granit, în Camera Regelui.

SEMNIFICAȚIA PLANURILOR L ȘI K PE SCHIȚĂ

Întrebare — Descriind schița, tu spui în Vol. 1 pag. 211: „Aceștia, când se nasc din morți la înviere, au natură și formă divină”. Te rog armonizează această declarație cu alta găsită la pag. 235 care spune astfel: „Nu știm cât timp va trece după „schimbarea” sau desăvârșirea lor ca ființe spirituale (planul L), până când, ca o companie deplină și completă, ei vor fi glorificați (planul K) împreună cu Domnul, uniți cu El în putere și glorie mare”.

Răspuns — Cele două citate sunt în deplin acord. Dificultatea celui care întreabă este cu privire la semnificația planului „L” și a planului „K” pe schiță. Planul „L” reprezintă gloria personală a Domnului nostru și a Bisericii prin puterea Întâii Învieri, de la natura umană la natura divină. Noi înțelegem că toți membrii Bisericii alese vor avea parte de o astfel de schimbare, de la starea muritoare la cea nemuritoare, de la natura umană la cea divină, de la slăbiciune la putere, de la dezonoare la glorie, de la starea animală la cea spirituală (1 Cor. 15:44), înainte de a fi introduși în gloria puterii și domniei reprezentate de planul „K”. Cu alte cuvinte, primul citat se referă la înălțarea personală a tuturor celor concepuți de spirit, clasa învingătoare în Întâia înviere, pe planul „L”, iar al doilea se referă la înălțarea lor pe planul „K”, ce va veni când Mirele Ceresc își va prezenta Mireasa Sa completă, fără vină sau pată, înaintea Tatălui ceresc, după cum este ilustrat în Psalmul 45.

PUTEREA ÎNVIERII LUCREAZĂ ACUM

Întrebare — Lucrează acum puterea învierii în viețile sfinților?

Răspuns — Puterea învierii lucrează acum în viețile sfinților. În Rom. 8:11 apostolul spune, „Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Cristos Isus dintre cei morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi”. Aceasta nu se referă la învieri viitoare. Aceasta se referă la activarea corpului vostru muritor. Apostolul argumentează că noi odinioară trăiam pentru păcat, dar când am făcut o deplină predare Domnului am devenit morți față de păcat; că atunci când am fost concepuți de Spiritul sfânt am devenit Creaturi Noi, în aceste vase pământești; și că trupul este socotit mort față de păcat iar Noua Creatură vie pentru Dumnezeu. Apostolul spune că Spiritul lui Dumnezeu este în stare să învie trupul nostru muritor astfel încât în loc să fie serv al păcatului, cum a fost odată, să fie serv al dreptății.

Există o mare deosebire între corpul nemuritor pe care îl vom avea în curând, și însuflețirea trupului muritor. Noul corp nu va fi deloc un corp de carne. „Este semănat în putrezire și înviază în neputrezire; este semănat în necinste și înviază în slavă; este semănat în slăbiciune și înviază în putere; este semănat trup natural și înviază trup duhovnicesc” (1 Cor. 15:42-44). Acest trup carnal trebuie să fie însuflețit de Spiritul lui Dumnezeu care locuiește în noi; și treptat acest proces de înviere, în care este angajată Noua Creatură, devine tot mai puternic. Dacă acesta continuă, învierea noastră progresează; și va veni timpul, la sfârșitul căii noastre, când Domnul ne va socoti vrednici de glorioasa schimbare, să fim ca El și să ne împărtășim de gloria Lui de sus, planul spiritual.

PLANUL DIVIN NU S-A TERMINAT

Întrebare — Când Domnul nostru a spus la Calvar: „S-a sfârșit!” la ce S-a referit că s-a sfârșit?

Răspuns — Aceasta nu înseamnă că Domnul nostru a sfârșit toată lucrarea Planului divin, pentru că atât lucrarea de chemare a Miresei și prezentarea ei fără pată, cât și lucrarea din Veacul Milenar erau încă în viitor. Domnul nostru venise în lume să facă o lucrare de sacrificiu personal. Când a fost de treizeci de ani, S-a prezentat în consacrare la Iordan. În timpul celor trei ani și jumătate a serviciului Său, El a continuat să Se jertfească; și acest curs, figurativ, a devenit o tămâie plăcut mirositoare ce se ridica la Dumnezeu dincolo de văl. Această lucrare nu putea fi împlinită într-o zi. A fost nevoie de trei ani și jumătate. La aceasta S-a referit El când a spus: „Dar am un botez cu care să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească!” (Luca 12:50). El aștepta cu nerăbdare împlinirea acestuia, ceea ce s-a întâmplat la Calvar.

DUMNEZEU FACE CA MÂNIA OMULUI SĂ-L SLĂVEASCĂ

Întrebare — Dacă Împărăția lui Cristos nu este încă stabilită pe pământ, cum putem explica diferitele reforme, acte de binefacere etc., din timpul nostru?

Răspuns — Se pare că Adversarul încearcă să conducă lucrurile în propria lui direcție, dar lumina de care ne bucurăm noi azi este lumina promisă a Providenței divine. Citim că „mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește”, și că „va fi un timp de strâmtorare cum n-a mai fost” — Dan. 12:1, 4.

Dar Dumnezeu a supravegheat invențiile, cum sunt tiparul, puterea aburului și efectele și influențele acestora în lume. Se pare că și mișcările în privința unei guvernări mai bune etc., sunt influențe bazate pe iluminarea generală și pe eforturile omenirii de a face ce poate mai bine unul pentru altul — în special în direcțiile în care egoismul nu-i oprește. Dar egoismul are, fără îndoială, mult de-a face cu toate felurile de reforme.

Vorbind despre timpul prezent, Domnul nostru a spus că secretele vor fi anunțate de pe acoperișurile caselor. Astăzi vedem că multe manifestări reale de viciu, imoralitate și fapte rele sunt aduse la lumină — spuse de pe acoperișuri. Deși nu spunem că Adversarul aduce aceste lucruri la lumină, totuși putem vedea cum Adversarul poate că a avut de-a face cu mișcarea spre comunism care odată a luat avânt, cât și cu mișcarea spre socialism și spre anarhism. Acestea sunt lucrurile care vor înclina să aducă timpul de strâmtorare. Așa că mânia omului este forțată să se întoarcă spre a lăuda pe Dumnezeu. El este în stare să facă mânia omului să-L laude. „Căci mânia omului te va lăuda; cu amintirea mâniei Tale Te vei încinge” — Psa. 76:10.