PROFEȚIE ÎMPOTRIVA PĂSTORILOR

Ezechiel 34

Păstori care-și urmăresc propriile lor interese — Care se pasc pe ei înșiși, nu turma — Vine adevăratul păstor — Caută oile împrăștiate — Paște turma — Se îngrijește de cele bolnave și slabe — Mustră pe cei egoiști din turmă — David va fi noul păstor — O turmă, un păstor — „Domnul este păstorul meu”.

„Eu Însumi Îmi voi paște oile.” vers. 15.

R5693 W. T. 15 mai 1915 (pag. 156-158)

Studiul de azi este o pildă care se aplică, credem noi, timpului prezent. Ea începe cu o acuzare a păstorilor, a pastorilor turmei Domnului. Îi acuză că au neglijat oile în favoarea lor. Declară că ei își însușesc lâna și că devorează ce este mai bun în turmă, dar că neglijează să pască turma — neglijează să o conducă la „pășunile verzi” ale Cuvântului lui Dumnezeu și la „apele de odihnă” ale Adevărului divin. Pilda ilustrează turma Domnului, risipită pe ici și colo, unele oi rănite, altele sfâșiate, altele slabe și înfometate, toate neglijate din partea păstorilor falși.

Nu putem înțelege că aceasta îi ilustrează pe creștinii nominali, ci pe adevărații sfinți ai lui Dumnezeu. Creștinătății nominale îi merge destul de bine, dar Domnul nu recunoaște pe creștinii nominali ca turmă a Sa. Ei sunt neghina, nu grâul; ei sunt caprele, nu oile. Păstorii care neglijează îngrijirea oilor, aprovizionarea lor cu hrană spirituală și ajutorarea lor ca să o găsească, să și-o însușească, sunt adesea destul de ocupați cu caprele — membrii pământești ai adunărilor lor. Aranjamentele lor în biserică sunt adesea în special pentru capre, sau pentru clasa neghină. Acestora nu le pasă de hrana spirituală; ei trebuie să fie aprovizionați cu distracții, mese comune, serate, discursuri despre politică, sau dizertații inofensive bine presărate cu glume. Nu dau ei majoritatea banilor? Nu s-ar retrage ei din biserică dacă s-ar împărți hrană spirituală? Pentru aceștia unii pun la dispoziție saloane pentru fumători, case parohiale, bine aprovizionate cu jocuri etc.

Dar păstorii nu au fost stabiliți de Domnul pentru a avea grijă de capre și de clasa neghină, ci pentru a avea grijă de grâu, de oile Domnului. Aceștia sunt pastori sau păstori necredincioși; și această profeție este o mustrare pentru ei. Adevărata turmă a Domnului este împrăștiată, unii aici, alții dincolo, în multe denominații și în afara tuturora. Ei ajung prada celor din lume cu caracter de fiară și sunt prinși în capcana diferitelor doctrine false, dar păstorii „n-au avut grijă de oile Mele, ci s-au păscut numai pe ei înșiși și n-au păscut turma Mea, de aceea, păstorilor, ascultați cuvântul DOMNULUI! Așa vorbește Stăpânul DOMNUL: «Iată, sunt împotriva păstorilor. Îmi voi cere înapoi oile din mâinile lor, nu îi voi mai lăsa să-Mi pască turma și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși; căci Îmi voi scăpa oile din gura lor, să nu le mai fie hrană.»”

PĂSTORUL ADUNÂNDU-ȘI TURMA

Mulți din cei care studiază Biblia cred că această scriptură este în curs de împlinire — că trăim în Parousia lui Cristos și că El este prezent în lume de câțiva ani, căutând pe adevărații consacrați din poporul Său și adunându-i din toate sistemele sectare și din lume, la Sine. Cu siguranță este adevărat că păstorii încetează a hrăni turma; pentru că foarte puțini din turma poporului consacrat al Domnului mai caută încă hrană spirituală la ei. Ei rătăcesc într-o stare de înfometare și în mare pericol de a cădea în diferitele curse ale Adversarului.

Totuși, Marele Păstor Însuși este cu turma Sa și face ca glasul Lui să fie auzit; și oile vor fi adunate la El din fiecare popor și din fiecare denominație. Într-adevăr, Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine”; și „ele nu merg după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor” (Ioan 10:27, 5). Glasul Domnului, al Marelui Păstor printre oile Sale trebuie să fie auzit acum pentru că este timpul prezenței Sale a doua. El este pe punctul de a-Și completa turma Sa din acest Veac Evanghelic și de a-i glorifica împreună cu El în Întâia Înviere. Cu siguranță, fericirea și îndurarea îi vor însoți; ei vor locui în casa Domnului pentru totdeauna.

„Căci așa vorbește Stăpânul DOMNUL: «Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele și le voi căuta. Cum își îngrijește un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa Îmi voi îngriji Eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nor și de negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor; le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate părțile locuite ale țării”. Versetele 11-13.

((566))

Patria oilor Domnului din acest Veac Evanghelic este însuși cerul, și aducerea lor acolo va însemna schimbarea învierii lor. Atunci ei vor fi în Împărăție cu Isus Însuși — tot ca oi ale Lui, tot ca turmă a Lui, tot ca Mireasă a Lui, tot ca membri ai Lui. Dar El spune de asemenea: „Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc și va fi o singură turmă, un singur Păstor”. Ioan 10:16.

CEA DE-A DOUA TURMĂ ȘI STAULUL EI

Aceste alte oi ale Domnului, credem noi, vor include pe toți din omenire care, în timpul Împărăției Milenare, vor fi bucuroși să se folosească de marea pregătire pe care Domnul a făcut-o pentru ei în planul Său. Ei sunt alte oi în sensul că vor fi de natură diferită de a turmei pe care Domnul o alege pe parcursul acestui Veac Evanghelic. Turma care este acum chemată și adunată este concepută pentru natură divină, pentru natură spirituală, și ei vor ajunge la această natură spirituală prin schimbarea învierii; după cum este scris: „Nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu”. 1 Corinteni 15:50.

Celelalte oi vor fi marea turmă a Domnului, marea familie a lui Adam, cumpărată de Isus. Timp de o mie de ani lucrarea de chemare și adunare a omenirii și de despărțire între oi și capre va înainta, așa cum este schițată în Matei 25:31-46. Întregii lumi îi va fi dată ocazia de a face o alegere privitor la întrebarea dacă vor vrea să fie oi sau capre. Și nimic din Scriptură nu ne informează dacă oile sau caprele vor fi mai numeroase. Suntem doar informați că toți vor avea invitația de a deveni oile Domnului, de a intra sub grija Sa de păstor; și făcând astfel și dovedindu-și loialitatea față de El și dezvoltând spiritul Lui, asemănarea Lui de caracter, li se va acorda viața veșnică pe plan uman, pe plan pământesc.

Atunci Domnul va aduce Restabilirea despre care menționează Sf. Petru (Fapte 3:19-21), și care va fi oferită lui Adam și întregii lui rase, care nu vor primi chemarea Veacului Evanghelic. Chemarea lor nu va fi o chemare atât de înaltă, dar în mod evident va fi glorioasă. Întregul pământ — un Paradis, un cer pământesc — va fi partea lor veșnică, dar nu va fi Casa cerească la care a fost invitată Biserica. Binecuvântarea lumii, de Restabilire la perfecțiunea umană, la chipul și asemănarea cu Dumnezeu în trup, nu va fi echivalentă cu natura spirituală acordată Bisericii acestui veac, dar va fi minunat de măreață.

Cât despre caprele din acel timp, mulțumim lui Dumnezeu! ele nu vor fi chinuite, după cum mulți dintre noi presupuneam odată. Mai degrabă ele vor fi tăiate de la viață, așa cum este sugerat în cuvântul grecesc kolasin. „Și aceștia (caprele) vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei drepți (oile) în viață veșnică” (Matei 25:46). Marele Păstor, care-Și adună acum turma Sa din acest Veac Evanghelic, va rămâne deci o mie de ani ca să adune deplin întreaga Lui turmă din Veacul Milenar, să-i despartă complet de toți cei care au spirit contrar și să nimicească complet pe toți care nu sunt oile Sale. Toți care iubesc într-adevăr dreptatea și urăsc nelegiuirea, când li se va da o ocazie clară să înțeleagă și să ia o poziție, vor alege partea dreaptă și vor deveni oile Domnului. Toți ceilalți, care vor fi răi, vor muri; așa cum este scris: „nimicește pe toți cei răi”. Psalmul 145:20.

„«Eu Însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă», zice Stăpânul DOMNUL. «Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi pansa pe cea rănită și voi întări pe cea bolnavă. Dar voi nimici pe cele grase și pline de vlagă: le voi paște cu dreptate»”. Versetele 15, 16.

TURMA ESTE DE ASEMENEA CRITICATĂ

Nu numai păstorii, pastorii, predicatorii, slujitorii sunt mustrați de Domnul, ci și unii din turma Lui care nu se află în poziții oficiale. În Ziua prezenței Domnului, și de aceștia se va ocupa, după cum citim:

„Și voi, oile Mele, așa vorbește Stăpânul DOMNUL: «Iată voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile Mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre!» De aceea, așa vorbește Stăpânul DOMNUL: «Iată, Eu voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe, până le-ați risipit, Eu voi veni în ajutorul oilor Mele ca să nu mai fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie»”. Versetele 17-22.

Aici ne este adusă în atenție Noua Ordine de lucruri inerentă Împărăției lui Mesia. Aceasta a început deja cu privire la Biserica Evangheliei. Unii care au fost considerați destul de proeminenți în creștinătate, sprijinindu-i și administrându-i afacerile, și desconsiderând pe adevăratele oi ale Domnului ca popor deosebit, vor fi mustrați de Domnul în această zi. Cei săraci, cei exilați, cei deosebiți, sunt cei pe care El i-a numit turma Sa și pe care El trebuia în mod deosebit să-i adune, să-i hrănească în mod deosebit și să-i vindece în mod deosebit în prezent. Nu este oare așa? Nu hrănește și nu binecuvântează Domnul pe oile Sale fără a ține seama de orice sectarism, oriunde ar fi ele, în orice țară? Adevărat, El le adună și le hrănește; și în curând, odată ce timpul Secerișului va fi încheiat, aceștia vor fi adunați în staulul ceresc. Între timp, lucrarea bună începută cu oile Evangheliei va fi extinsă printre oameni.

Niciodată Domnul nu-Și va mai lăsa oile fără păstor. Din aceasta nu trebuie să înțelegem că El a făcut o greșeală când a spus: „Mă duc și voi veni la voi”, ci mai degrabă că lăsarea turmei Sale pentru un timp a fost legată de încercarea, probarea și dezvoltarea lor, pentru ca cei loiali Domnului, principiilor dreptății și învățăturilor Cuvântului Său să se poată manifesta, chiar dacă erau împrăștiați, și pentru ca și alții să se poată manifesta ca necredincioși. Totuși, este înviorător să știm că de-a lungul întregului Veac Milenar, până când toată lucrarea de desăvârșire a oilor va fi fost împlinită, Păstorul va fi cu ei. Astfel citim:

((567))

„Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, pe slujitorul Meu David; El le va paște, El va fi păstorul lor. Eu, DOMNUL, voi fi Dumnezeul lor și slujitorul Meu David va fi un prinț în mijlocul lor. Eu, DOMNUL, am vorbit! Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în siguranță în deșert și vor putea dormi în mijlocul pădurilor”. Versetele 23-25.

Nu trebuie să înțelegem din aceasta că profetul David din vechime va fi făcut reprezentantul lui Iehova și că i se va da grija oilor în viitor. Cuvântul David înseamnă preaiubit, și credem că este vorba despre antitipul lui David. Isus este cu precădere preaiubit de Tatăl; iar clasa Mireasă, Biserica, vor fi membri ai Cristosului, Capul lor — membri ai Celui Preaiubit. Astfel Domnul Isus a spus despre poporul Său: „Căci Tatăl Însuși vă iubește”.

Vedem atunci că Cristosul, Cap și Corp — Isus și Biserica — vor fi David cel antitipic, sau Cel Preaiubit al lui Dumnezeu, în grija căruia vor fi încredințați toți care sunt oile Sale sau care doresc să devină oile Sale în timpul Veacului Milenar. Fiarele sălbatice, reprezentându-i pe făcătorii de rău, cei care ar devora, ar nimici și ar face rău, vor fi oprite; și întreaga lume va deveni „staulul”. Nu va mai fi nevoie să se facă un staul special, să se construiască garduri împotriva dușmanilor, pentru că oile vor fi într-o stare de liniște și odihnă — „în păduri”.

Cu alte cuvinte, sfârșitul Mileniului va fi martorul celor declarate de Domnul nostru, că nu se va face nici un rău și nici o pagubă în întrega Sa Împărăție sfântă (Isaia 11:9). Va fi de asemenea martorul celor spuse de Isus; și anume, că de atunci înainte nu va mai fi suspin, nici plâns, nici moarte, nici blestem, pentru că lucrurile dintâi vor fi trecut. „Cel care stătea pe scaunul de domnie a zis: «Iată, Eu fac toate noi” (Apocalipsa 21:3-5). Chiar Satan va fi legat, ca să nu mai înșele lumea până când Mesia își va fi îndeplinit complet lucrarea desăvârșirii turmei.