((Bi))

A sosit timpul - Prefața autorului

A sosit timpul
Prefața autorului

PRIMA EDIȚIE a acestui volum a fost publicată în anul 1889. De atunci a urmat o ediție după alta, în diferite limbi, până când acum mai bine de un milion și jumătate de exemplare se află în mâinile oamenilor. Aceste cifre sunt uimitoare când ne gândim cât de puțini oameni din zilele noastre au vreo credință în Biblie ca fiind Revelația divină, și cât de puțini dintre cei care au credință în Biblie apreciază profețiile și cronologia -- în special cronologia biblică și istoria biblică a lumii.

Autorul și editorii au mari motive să se bucure de mărturiile care le sosesc continuu, că acest volum s-a dovedit foarte folositor în studiul Bibliei pentru poporul lui Dumnezeu din toate țările -- aranjând mesajul Cuvântului lui Dumnezeu sub diferite titluri și clasificări de ajutor celui care studiază. În special am auzit că mulți au fost binecuvântați prin studierea felului celei de-a Doua Veniri -- prin dovada scripturală prezentată în acest volum, că Domnul nostru nu va mai veni pe acest pământ ca om, deoarece El Și-a împlinit complet misiunea ca ființă umană atunci când, prin harul lui Dumnezeu, a gustat moartea pentru fiecare om la Calvar. Textele aduse în atenția cititorului, dovedind că acum Domnul nostru este Cel glorificat de la dreapta Tatălui și că în curând va deveni Împăratul lumii, au fost folositoare multora, după cum mărturisesc scrisorile lor.

Acest volum nu are nici o pretenție că este infailibil și nici că este inspirat direct de Dumnezeu în interpretarea Cuvântului Său. Dimpotrivă, el susține că Revelația Divină este Biblia. Străduința lui a fost să compare dovezile biblice și să ofere sugestii în privința semnificației lor.

Tratând subiecte atât de dificile încât rareori sunt abordate de alții, să nu se considere ciudat dacă unele dintre sugestiile făcute în acest volum nu s-au împlinit cu absolută acuratețe chiar în literă. Însă autorul, editorii și miile de cititori ai ((Bii)) acestui volum nu se rușinează de ceea ce este prezentat în el, și-l oferă încă tuturor celor pe care-i interesează studiul Bibliei -- ca fiind cel mai interesant și cel mai folositor pentru înțelegerea Cuvântului Domnului.

Cronologia Bibliei prezentată aici arată că cele șase Zile mari de câte o mie de ani care au început cu Adam s-au sfârșit, și că marea Zi a Șaptea, mia de ani de Domnie a lui Cristos, a început în 1873. Găsim că evenimentele acestor patruzeci și trei de ani, despre care acest volum pretinde că sunt începutul Mileniului, confirmă încă pe deplin profeția biblică, așa cum este prezentată aici. În acești patruzeci și trei de ani au fost realizate aproape toate invențiile zilelor noastre. Mașina de cusut, una din primele invenții, a început să ajungă la eficiență acum patruzeci și trei de ani. De atunci, avem tot felul de mașini și unelte agricole, și utilaje pentru atelier, pentru magazin, pentru fabrică, pentru casă, din abundență și ieftine -- prin descoperirea omului. Acestea reduc orele de lucru și înlătură „sudoarea feței”, pe care Biblia o identifică cu blestemul.

Se poate spune fără teamă de a greși, că în acești patruzeci și trei de ani bogățiile lumii s-au înmulțit de o mie de ori. Și când ne amintim că în spatele acestor patruzeci și trei de ani se află șase mii de ani de străduință umană, pare aproape o minune că lumea a realizat în cei patruzeci și trei de ani de o mie de ori mai mult decât în cei 6000 de ani dinainte. Desigur că aceasta atestă bine pretenția prezentului volum că noi am intrat în marea Zi a Șaptea, și că ceea ce noi ca neam omenesc trăim astăzi sunt numai sclipiri prevestitoare ale binecuvântărilor mult mai mari care vor veni -- când Soarele Dreptății va răsări cu vindecarea în razele Sale și va împrăștia tot întunericul, ignoranța și superstiția din lume!

Acest volum prezintă, ceea ce autorul lui a propovăduit timp de peste patruzeci de ani, că „Timpurile Neamurilor” s-au sfârșit din punct de vedere cronologic în toamna anului 1914 d. Cr. Expresia „Timpurile Neamurilor” în uzanța biblică înseamnă anii, sau perioada de timp, în care națiunilor păgâne le-a fost îngăduit să aibă control, urmând luării împărăției tipice de la Israelul natural și acoperind intervalul ((Biii)) dintre acel eveniment și stabilirea Împărăției lui Dumnezeu în mâinile lui Mesia -- „care are drept la ea”. Ezec. 21:27.

Firește, noi nu puteam ști în 1889 dacă anul 1914, marcat atât de clar în Biblie ca fiind sfârșitul contractului de arendare a puterii neamurilor sau a permisiunii lor de a conduce lumea, însemna că la acel timp ele vor fi complet fără putere, sau dacă, contractul lor fiind expirat, va începe evacuarea lor. Ne dăm seama că acest lucru din urmă este programul Domnului; și imediat, în luna august 1914, împărățiile Neamurilor, la care se face referire în profeție, au început marea luptă actuală, care, după Biblie, va culmina prin răsturnarea completă a tuturor guvernelor omenești, deschizând calea pentru deplina stabilire a Împărăției iubitului Fiu al lui Dumnezeu.

Noi nu putem vedea dincolo de văl; nu putem cunoaște lucrurile care înaintează sub conducerea gloriosului nostru Domn și a membrilor deja glorificați ai Bisericii Sale. Credem că într-un fel sau altul Domnul Se implică acum în afacerile lumii cum n-a mai făcut-o niciodată în timpurile trecute. Știm că marele Timp de Strâmtorare, care a început, corespunde întocmai cu declarația divină în privința timpului și condițiilor stabilirii Împărăției lui Mesia. Însuși Domnul ne informează că în momentul când El Își va lua marea Sa putere și va domni, neamurile vor fi înfuriate și va veni mânia divină. Ceva mai târziu va veni timpul pentru judecarea morților și pentru răsplătirea slujitorilor lui Dumnezeu, mici și mari, ducând în final la nimicirea celor incorigibili, care vor exercita o influență vătămătoare pe pământ. Apoc. 21:8.

Pretutindeni în lume oamenii cunoșteau așteptările Studenților Bibliei pentru anul 1914; și când a izbucnit un război atât de formidabil cum este cel din prezent, când vânturile conflictului au început să sufle cu o astfel de furie și distrugere, mii de persoane și-au amintit de ceea ce auziseră și citiseră cu privire la sfârșitul Timpurilor Neamurilor. Mii de oameni au ajuns astăzi să aprecieze timpurile în care trăim. Influența este foarte folositoare și inspiratoare. Înțelegerea că noi suntem în Ziua Domnului și că în curând toți sfinții Săi vor fi adunați la El prin schimbarea învierii are o ((Biv)) influență stimulatoare și încurajatoare asupra celor care studiază Biblia, separându-i de lume cu temerile și ambițiile ei și fixându-le ochii pe Coroana Vieții, pe care Domnul o are în păstrare pentru cei care-L iubesc pe El mai presus de orice.

Autorul recunoaște că în această carte el prezintă ideea că sfinții Domnului s-ar putea aștepta să fie cu El în glorie la sfârșitul Timpurilor Neamurilor. Căderea în această greșeală a fost naturală, dar Domnul a folosit-o pentru binecuvântarea poporului Său. Ideea că toată Biserica va fi adunată în glorie înainte de luna octombrie 1914 a avut desigur un efect stimulator și sfințitor pentru mii, care pot cu toții să preamărească în consecință pe Domnul -- chiar pentru această greșeală. Într-adevăr, mulți pot să spună că ei sunt recunoscători Domnului că punctul culminant al speranțelor Bisericii n-a fost atins la timpul când ne-am așteptat; și că noi, ca popor al Domnului, avem noi ocazii de a desăvârși sfințenia și de a participa cu Învățătorul nostru la prezentarea în continuare a Mesajului Său la poporul Său.

Evident, greșeala noastră n-a fost cu privire la sfârșitul Timpurilor Neamurilor; noi însă am tras o concluzie falsă, neautorizată de Cuvântul Domnului. Am văzut în Biblie anumite paralele între Veacul Iudeu și Veacul Evanghelic. Ar fi trebuit să observăm că în ambele cazuri aceste paralele urmăresc sistemele nominale spre distrugere, și nu arată timpul glorificării Noii Creații. Această explicație va ajuta pe cititor în studiul volumului „A SOSIT TIMPUL”. N-avem nici o îndoială că marile binecuvântări care au venit către mulți dintre noi în trecut vor continua să meargă prin acest volum și către alte mii de cititori. La fel merg împreună cu el și rugăciunile autorului.

Charles T. Russell
Brooklyn, N.Y.
1 octombrie 1916